«

»

јул 07

Обавештење о закљученом уговору 4д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:404-174-7/2021
Датум:06.07.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 4Д/2021)

 

Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка материјала за угоститељство

Ознака и назив из Општег речника набавке:15000000-храна,пиће,дуван и сродни производи

Процењена вредност:125.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:65.786,00 динара без ПДВ-а,односно 78.943,20 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 30.06.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Иде воз“доо,ул.Поручника Божидара бр.3,Крушевац;

-Стр„Мини маркет“Дашница бб,Горњи Ступањ;

-“Ланитекс“доо,Мала Ракља бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцу понуде:

„Ланитекс“доо,кога заступа Оливера Филиповић,Мала Ракља бб,Александровац.

Основни подаци о добављачу добара:„Ланитекс“доо,кога заступа Оливера Филиповић,Мала Ракља бб,Александровац.

ПИБ:108955593,МБ:21100242,за понуду број 4Д/2021 од 01.07.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-174-2/2021 дана 01.07.2021.године.

 

Print Friendly, PDF & Email