«

»

јун 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Општинска Управа Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Врста предмета: добра.

 

Добра: Набавка канцеларијског материјала -ОРН 30199000

Партија број 1- Папир за штампање и фотокопирање

Уговорена вредност: 216.667,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 7.

Понуђена цена:

– Највиша: 333.948,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 216.667,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 333.948,00 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 216.667,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.05.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

SGZR „KRAUS“ ALEKSANDROVAC

адреса:  ул.29.новембар 76/1Александровац

матични број: 50306402

ПИБ : 100386893

кога заступа: Горан Марић                            

Датум закључења уговора: 14.05.2015. године.

 

Партија број 2- Коверти, адинг и факс ролне, и остали канцеларијски материјал 

Уговорена вредност: 115.300,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 6.

Понуђена цена:

– Највиша: 165.519,60 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 115.300,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 165.519,60 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 115.300,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.05.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

SGZR „KRAUS“ ALEKSANDROVAC

адреса:  ул.29.новембар 76/1Александровац

матични број: 50306402

ПИБ : 100386893

кога заступа: Горан Марић

Датум закључења уговора: 14.05.2015. године.

 

Партија број 3 – Фасцикле и регистратори   

Уговорена вредност: 126.250,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 6.

Понуђена цена:

– Највиша: 185.875,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 126.250,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 185.875,00 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 126.250,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.05.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

SGZR „KRAUS“ ALEKSANDROVAC

адреса:  ул.29.новембар 76/1Александровац

матични број: 50306402

ПИБ : 100386893

кога заступа: Горан Марић

Датум закључења уговора: 14.05.2015. године.

 

Партија број 4 – Обрасци који се стандардно користе у књиговодству и канцеларијском пословању   

Уговорена вредност: 42.215,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 6.

Понуђена цена:

– Највиша: 128.245,64 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 42.215,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 128.245,64 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 42.215,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.05.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

SGZR „KRAUS“ ALEKSANDROVAC

адреса:  ул.29.новембар 76/1Александровац

матични број: 50306402

ПИБ : 100386893

кога заступа: Горан Марић                                            

Датум закључења уговора: 14.05.2015. године.

 

Партија број 5 – Тонери и кетриџи

Уговорена вредност: 189.840,00  динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 4

Понуђена цена:

– Највиша: 314.100,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 189.840,00 динара без ПДВ-а.

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 314.100,00 динара без ПДВ-а

– Најнижа: 189.840,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.05.2015. године.

 

Основни подаци о добављачу:

Sistem trade Fenix

адреса:  ул.Дринчићева 9   Крушевац

матични број: 17257960

ПИБ : 100474242

кога заступа: Миодраг Каралић                   

Датум закључења уговора: 14.05.2015. године.

Print Friendly, PDF & Email