«

»

дец 03

Oбавештење о закљученом уговору

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-270-7/2020
Датум:03.12.2020.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

(набавка број 13Д/2020)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Уређење простора Завичајног музеја ЖУПА у Александровцу.

Ознака и назив из Општег речника набавке:39150000-разни намештај и опрема

Процењена вредност:706.816,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:706.815,00 динара без ПДВ-а,односно 848.178,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 27.11.2020.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Дуал комерц“доо,ул.Крушевачка бб,Александровац;

-„Стаклоуслуга“Витково бб;

-СЗР“Срезор“Витково бб,

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда-прихватљива.

Подаци о подносиоцима понуда:

„Дуал комерц“доо,ул.Крушевачка бр.бб,Александровац.

Основни подаци о извођачу радова:“Дуал комерц“доо,ул.Крушевачка бр.бб,Александровац,

ПИБ:100386676,МБ:17425641,за понуду број 13Д/2020 од 27.11.2020.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-270-2/2020 дана 01.12.2020.године.

 

Print Friendly, PDF & Email