«

»

нов 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Општинска Управа  општине Александровац

Адреса наручиоца: Ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе.

 Врста предмета: радови

 Радови : Набавка радова на изградњи игралишта у Ботурићима

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Број примљених понуда: 3.

 

Понуђена цена:

– Највиша: 3.388.360,00 динара без ПДВ-а;

– Најнижа: 2.309.860,00 динара без ПДВ-а.

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

– Највиша: 3.388.360,00  динара без ПДВ-а

– Најнижа: 2.309.860,00  динара без ПДВ-а

 

Датум  доношења одлуке о додели уговора: 26.10.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

Д.О.О.Грађинг

адреса:  ул.29.Новембар 74/6,  37230  Александровац

матични број: 07844263

ПИБ : 100364600

кога заступа : Славко Савковић                  

 

 

Датум закључења уговора: 04.11.2015. године.

 

Print Friendly, PDF & Email