«

»

окт 30

Обавештење о закљученом уговору 1.1.10.Д/2019. – Набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско управљање

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-237-14/2019
Датум:30.10.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара-Набавка и уградња две  лансирне противградне

   станице на даљинско управљање,   редни број 1.1.10.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 38820000-опрема за даљинско управљање.

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:……………………………..5.782.000,00 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………….6.938.400,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 1 (једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………5.782.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….5.782.000,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………5.782.000,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….5.782.000,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Снабдевач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:08.10.2019.године.

11)Датум закључења уговора је:25.10.2019.године.

12)Основни подаци о снабдевачу:

      Назив извођача радова: “TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. KRUŠEVAC,

      Адреса ул. Паруновачка, бр. 18 В, 37000 Крушевац,

      Матични број: 07144083, ПИБ:100315020.

13)Период важења уговора: до коначног испуњења обавеза Добављача.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

  Начелник Општинске управе

Иван Новаковић, дипл.правник      

Print Friendly, PDF & Email