«

»

авг 25

Обавештење о закљученом угобору број 19Д/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-259-7/2022
Датум:25.08.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 19Д/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2022/2023.години

Ознака и назив из Општег речника набавке:18530000-поклони и награде

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 249.995,20 динара без ПДВ-а,односно 289.602,04 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 17.08.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

2.Књижара“Јован Јовановић Змај“Марко Сарић, пр,ул.Књегиње Милице,бр.3 локал 33,Трстеник;

3.СТК радња“Нина“,Слободанка Стојановић,пр,ул.Крањевачка,бр.бб,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцима понуде:

-Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: .Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац; ПИБ:108646900,МБ:63598976,за понуду број 19Д/2022 од 24.08.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-258-2/2022 дана 24.08.2022.године.

 

 

Print Friendly, PDF & Email