«

»

мај 16

Обавештење о зајљученом уговору број 1.3.9.Р/2018 – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-84-14/2018
Датум:16.05.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација деформисаних делова коловоза,

   редни број 1.3.9.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:45233141-радови на одржавању путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………..3.985.567,50 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:…………………………………..4.782.681,00 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2(две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..4.138.050,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………3.985.567,50 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………..4.138.050,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………3.985.567,50  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:07.05.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:15.05.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

     Назив извођача радова: Група понуђача:

  1. С.З.Р. БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, Александровац,

                са седиштем: 37230 Александровац,  ул. Крушевица, бб,  ПИБ 100367006,

                матични број 55527407.

2.П.Т.Г.П. “Саба- Белча“ Д.О.О, Прешево,     

    са седиштем:17523 Прешево, ул. Салвадора Аљендеа, бр.22, ПИБ 100520748,

    матични број 07688733.

      Телефон:037 3554 703.

13)Период важења уговора:31.12.2018.године.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

                       

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник     

Print Friendly, PDF & Email