«

»

јул 12

Oбавештење о процени утицаја на животну средину

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 501-49/2017-04
Датум: 11.07.2017.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

  

              Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру

 О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта инсталације базне станице мобилне телефоније UMTS2100 “ Александровац 3“, на КП бр. 3457/3 КО Александровац, ул. 29. Новембар бр. 39 у Александровцу “Тelenor Common Operation “ Ogranak Beogradа.д.,  Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину на следећу адресу:

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ

   УЛ. ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 26, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

                                                                                                  ПОСТУПАК  ВОДИ

                                                                        Саветник за заштиту животне средине и туризам

                                                                                    Радица Џамић Старинац дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email