«

»

авг 27

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-236-6/2019
Датум:27.08.2019.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230  А л е к с а н д р о в а ц
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145

   

Обавештење о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за подношење понуда

   

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  Општина Александровац Општинска управа,

   улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац; w.w.w.aleksandrovac.rs

2.Врста Наручиоца: јединица локалне самоуправе.

3.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Културно уметнички

   програм-ангажовање извођача за Жупску бербу 2019 у оквиру кога ће бити одржани концерти:

   концерт извођача Александре Пријовић (Живојиновић); концерт музичке групе “YU GRUPA“ и

   концерт извођача  Аце Пејовића,  ОРН:92312000-Уметничке услуге.

4.Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:

   Чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН прописано је да Наручилац може спроводити преговарачки

    поступак без објављивања позива за подношење понуда, ако, због техничких, односно

    уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих

    права  набавку може извршити само одређени понуђач.

 

5.Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати Позив за подношење понуда:

   Позив за подношење понуда упућен је:

       -“GRAND PRODUCTION “ d.o.o. Beograd, ул. Данила Лекића, 31, Београд за извођача

        Александру Пријовић (Живојиновић),

      -Центар за музичко образовање “KULTURNO SKLONIŠTE“ NOVI SAD, ул. Лукијана

       Мушицког,  број 9, Нови Сад  за извођача групу “ YU GRUPА “ Нови Сад  и

      -“AP  PRODUCTION“ D.O.O, ул. Благоја Марјановића Моше, бр. 7, Нови Београд  за извођача

       Ацу Пејовића.

 

Александровац 27.08.2019.године.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

                            

 

Print Friendly, PDF & Email