«

»

јул 10

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-99-39/2017
Дана:10.07.2017.године
Александровац

   

 

            На основу члана 150.став 11. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Алекасандровац

улица Јаше Петровића, бр. 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е  

о поднетом захтеву за заштиту права

 

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:Општинска управа Општине Александровац;

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац; www.aleksandrovac.rs

2.Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе.

3.Врста поступка јавне набавке:Отворени поступак.

4.Врста предмета:радови.

5.За радове: природа и обим радова и основна обележаја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

-јавна набавка број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински  радови на адаптацији зграде основне школе

“Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, кат. парцела број 2721/1 КО Александровац;

– Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица;

45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

6.Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет Захтев за заштиту права: после доношења Одлуке о додели уговора.     

7.Информација да ли Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне набавке:Наручилац зауставља даље активности  у поступку јавне набавке.

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email