«

»

нов 21

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања постројења за складиштење неопасног отпада „Mода плус“, Aлександровац

На основу члана 10.став 1. и 2 . а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа Александровац, одељење за развој и инфраструктуру:

О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта Братислав Милић ПР, производно трговинска радња „Мода плус“ Александровац, 29.новембра 64 поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта постројење за складштење неопасног отпада „Мода плус“, на катастарској парцели бр. 429/19 и 429/33, КО Стањево, општина Александровац.
Захтев је заведен под бројем:501-100/2014-04
Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и писмено доставити своја мишљења о поднетом захтеву у периоду до 24.11.2014-03.12.2014.год. сваког радног дана у времену од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Општинске управе Александровац, ул Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6.

Објављено: 21.11.2014.год.

Print Friendly, PDF & Email