«

»

дец 02

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, пројекта сушара за дрва,носиоца пројекта Вино Жупа А.Д Александровац

На основу члана 10.став 1. и 2 . а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа Александровац, одељење за развој и инфраструктуру:

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта Вино Жупа а.д. Александровац, ул. Крушевачка 36. поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Сушара за дрва, на катастарској парцели бр. 1070/9, КО Стањево, општина Александровац.

Захтев је заведен под бројем:501-105/2014-04

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, као и писмено доставити своја мишљења о поднетом захтеву у периоду до 03.12.2014-12.12.2014.год. сваког радног дана у времену од 11,00 до 13,00 часова, у просторијама Општинске управе Александровац, ул Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6.

 

Објављено: 02.12.2014.год.

Print Friendly, PDF & Email