«

»

јун 22

Obaveštenje – O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

Obaveštenje –  O odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate

(privremeni reprogram)

 

Odeljenje za javne prihode, na osnovu člana 10. i 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ broj 15/16) i Pravilnika o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate (“Službeni glasnik RS“ br. 28/16) obaveštava poreske obveznike – pravna lica, preduzetnike i fizička lica.

 

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Zahtev za odlaganje dugovanog poreza na rate mogu podneti svi poreski obveznici (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) čiji glavni poreski dug ne prelazi iznos od 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 04.03.2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Odeljenja za javne prihode.

 

Zahtev mogu da podnesu i:

 • svi poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine podneli zahteve za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate;
 • poreski obveznici koji su do 04.03.2016. godine stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i na dan 04.03.2016. godine i dalje koriste to pravo i
 • poreski obveznici kojima je do 04.03.2016. godine poništen sporazum ili ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza.

Rok

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate se podnosi u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno počev od 01.04.2016. godine do 04.07.2016. godine.

 

Uslovi

Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 04. 03.2016. godine do dana podnošenja zahteva i da uz zahtev priloži  dokaz o izmirenim tekućim obavezama.

Ukoliko dugovani porez prelazi iznos od 1.500.000 dinara (pravna lica i preduzetnici) odnosno 200.000 dinara (fizička lica), poreski obveznici uz zahtev za odlaganje dugovanog poreza predlažu sredstva obezbeđenja u skladu sa članom 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Broj rata

U zahtevu za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate poreski obveznik, srazmerno visini dugovanog poreza i svojim ekonomskim sposobnostima, opredeljuje broj rata, a najviše:

 

Za pravna lica:

 • do 100.000 dinara – najviše 30 rata
 • od 100.001 do 500.000 dinara – najviše 40 rata
 • od 500.001 do 1.000.000 dinara – najviše 50 rata
 • preko 1.000.001 dinara – najviše 60 rata

za preduzetnike:

 • do 100.000 dinara – najviše 30 rata
 • od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 40 rata
 • od 200.001 do 300.000 dinara – najviše 50 rata
 • preko 300.001 dinara – najviše 60 rata

za fizička lica:

 • do 50.000 dinara – najviše 30 rata
 • od 50.001 do 100.000 dinara – najviše 40 rata
 • od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 50 rata
 • preko 200.001 dinara – najviše 60 rata

 

Uslovni otpis kamate

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene rešenjem Odeljenja za javne prihode, uključujući i tekuće obaveze, otpisuje se kamata koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog dugovanog poreza u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Obračun kamate za vreme trajanja odloženog plaćanja dugovanog poreza na rate

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem o plaćanju dugovanog poreza iu tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreski obveznik je dužan da plati obračunatu kamatu dok traje odloženo plaćanje dugovanog poreza, a najkasnije do isteka 12 meseci kada se vrši otpis kamate.

Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Zahtev za plaćanje dugovanog poreza na rate se podnosi Odelljenju za javne prihode, ul. Jaše Petrovića broj 26

Radi pravilog postupanja, potrebno je da poreski obveznik dođe u Odeljenje za javne prihode, Opštinske uprave Opštine Aleksandrovac  radi:

1.potpisivanja zapisnika o usaglašenom stanju dugovanog poreza

2.podnošenja zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

3.dostavljanja dokaza o uplati tekućih obaveza dospelih za plaćanje od 04. 03.2016. godine do dana podnošenja zahteva

4.predaje zahteva za plaćanje dugovanog poreza na rate

Obrazac zahteva za plaćanje dugovanog poreza na rate (1, 2) i obrazac izjave o preuzimanju poreskog duga može se preuzeti u Odeljenju za javne prihode.

 

NAPOMENA

Ukoliko je poreski obveznik preminuo, njegovu poresku obavezu ispunjavaju naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelima svakog pojedinog naslednika,saglasno odredbi člana 22. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Da bi ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, potrebno je da naslednici odnosno korisnici:

 • podnesu poresku prijavu
 • potpišu zapisnik o usaglašenom stanju dugovanog poreza
 • podnesu zahtev za plaćanje dugovanog poreza na rate.

 

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

 • ZAHTEV ZA ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA

 

                                                                                             Odeljenje za javne prihode

Print Friendly, PDF & Email