«

»

јул 13

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку  број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал, за партију 1.-канцеларијски материјал

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-139-18/2020
Датум:13.07.2020.године 
 
 

            На основу члана  109. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-139-13/2020  од  01.07.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

   о  о б у с т а в и   п о с т у п к а

за јавну набавку мале вредности добара по партијама

 број ЈН 1.1.5.Д/2020-Канцеларијски материјал,

за партију 1.-канцеларијски материјал

 

 

Обуставља се поступак јавне набавке  мале  вредности добара број  ЈН 1.1.5.Д/2020- Набавка

   канцеларијског  материјала по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал,  зато што су   

   Наручиоцу достављене све неприхватљиве понуде .

1.Назив и адреса интернет странице Наручиоца: Општинске управе општине Александровац, улица

   Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац: www.aleksandrovac.rs

2.Врста Наручиоца: буџетски корисник-локална самоуправа.

3.За добра и услуге опис предмета јавне набавке, назив и ознака из ОРН: Набавка канцеларијског

   материјала  по партијама: партија 1.-канцеларијски материјал. Ознака из општег речника набавки је:

   30192000-канцеларијски  материјал.

4.Процењена вредност јавне набавке: Укупно 1.000.000,00  динара. Партија 1-канцеларијски материјал 

   је 583.333,00 динара  и партија 2-тонери и кетриџи  је 416.667,00 динара.

5.Број примљених понуда: 3 (три)

6.Разлог за обуставу поступка: поступак јавне набавке је обустављен након отварања понуда.

   До истека рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца пристигле су 3 (три) понуде следећих

   понуђача:  Понуда бр.2306 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-7/2020 од 22.06.2020.год.)

   Понуђача  “AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd, понуда бр.23/20 од 23.06.2020.

   год. (број Наручиоца: 404-139-8/2020 од 22.06.2020.год.) Понуђача T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000    

   Kruševac,    Šumadijska- 113/2 и понуда бр. 17-1 од 19.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-9/2020 од

   22.06.2020.год.)  Понуђача  “PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac, што  

   је констатовано у   Записнику о отварању понуда.

   У складу са изнетим, Комисија је оценила:

   -Понуду бр.2306 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-7/2020 од 22.06.2020.год.)  Понуђача 

   “AMPHORA“ D.O.O.Bulevar vojvode  Mišića 10,11040 Beograd као неприхватљиву.

   -Понуду бр.23/20 од 23.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-8/2020 од 22.06.2020.год.) Понуђача

    T.P. “Laser Team“ d.o.o.37000 Kruševac, Šumadijska- 113/2  као неприхватљиву и

   -Понуду бр. 17-1 од 19.06.2020. год. (број Наручиоца: 404-139-9/2020 од 22.06.2020.год.)

   Понуђача  “PAPIRUS KOMERC“ d.o.o.Vojvode Petra Bojovića, 15, 37000 Kruševac као неприхватљиву.

 

     Комисија је констатовала да нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора из члана 107. става 1. Закона о јавним набавкама, односно не постоји ни једна прихватљива  понуда, наиме пристигле понуде садрже понуђену цену већу од процењене вредности.

      У складу са изнетим у Извештају о стручној оцени понуда, Начелник Општинске управе општине Александровац , на основу члана 109. став 1. ЗЈН, доноси Одлуку о обустави поступка из разлога што ни једна понуда није прихватљива.

7.Поступак ће бити спроведен поново када се стекну услови неопходни за спровођење поступка.

 

 

 

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email