«

»

јул 10

Обавештење о обустави поступка ЈН 1.3.11.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-114-9/2017
Датум:10.07.2017.године
Александровац

 

            На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   о б у с т а в и   п о с т у п к а

 

  

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова-Санација деформисаних делова коловоза, редни

   број 1.3.11.Р/2017.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233141 – радови на одржавању путева.

4)Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………… 2.916.667,00 динара,

                                               

6)Број примљених понуда и подаци о понуђачу:

   – 1 (једна) примљена понуда;

  -Понуђач: “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци, 37230 Александровац.

7)Разлог за обуставу поступка:Понуда премашује износ процењене вредности јавне

   набавке.

8)Када ће поступак бити поново спроведен:Кад се стекну законски услови.

 

OБАВЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email