«

»

дец 16

Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на  животну средину

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељењеза пољопривреду и рурални развој
Број: 501-75/2021-06
Датум:16.12.2021.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

  

ПРЕДМЕТ: Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на  животну средину Пројекта  Експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинском копу “Плеш“, на катастарским парцелама  638, 639/1 и 639/2 КО Грчак, општина Александровац. Носилац Пројекта HEMI FRESH D.O.O.Брзеће,  37225 Брзеће.

.  

 

           Обавештавамо Вас да ће ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта  Експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинском копу “Плеш“, на катастарским парцелама  638, 639/1 и 639/2 КО Грчак, општина Александровац,  носиоца Пројекта  HEMI FRESH D.O.O.Брзеће,  37225 Брзеће, због великог интересовања грађана, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса, бити одржана 17.12.2021.год. са почетком у 11,00  часова у сали ДОМА КУЛТУРЕ “МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ“, 10.август бб у Александровцу.

 

 

 

         Начелник одељења за пољопривреду

                                                                                        и рурални развој

                                                                                                           Радица Џамић Старинац,дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email