«

»

нов 26

Обавештење о измени конкурсне документације ЈН 1/2015, за набавку радова на одржавању објекта Дома културе у Доњем Ступњу

        Месна заједница Доњи Ступањ

       Број 1/2015

       Дана 26.11.2015. год.

       Александрова

Обавештење о измени конкурсне документације

ЈН 1/2015, за набавку радова на одржавању објекта

Дома културе у Доњем Ступњу

 

 Врши се измена конкурсне документације за Јавну набавку радова на текућем одржавању Дома културе у Доњем Ступњу – ЈН бр.1/2015.

Измена се врши на следећи начин :

Уместо спецификације радова која се налази у конкурсној документацији на страни 19 и 20 , потребно је попунити спецификацију која се налази у прилогу овог обавештења а иста је објављена на Порталу јавних набавки 24.11.2015. године у 14, 07 часова.

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке приложену спецификацију одштампају, попуне  и приложе као саставни део конкурсне документације уместо стране 19 и 20 које се налазе у објављеној конкурсној документацији.

 

 

 

 

                                                                                                                    Комисија за јавне набавке

 

  

Спецификација радова на текућем одржавању објекта дома културе  у  

у селу Доњи Ступањ

 

           А) Кровопокривачки радови

 

           1.Претресање лименог кровног покривача

са заменом шрафова за спајање лима за штафне –

шрафове одвити и заменити новим са ПВЦ подлогом,

на местима на којима је то потребно………….м2   350,00 х ________ = _____________

=============================

Укупно кровопокривачки радови :        _____________

 

            Б) Молерско – фарбарски радови

 

1.Кречење унутрашњих површина зидова

полудисперзивним бојама у два слоја.Да би се

урадила ова позиција радова,потребно је

да се уради покретна скела висине 4,00 м12    328,30 х ________ = _____________

2.Израда масне сокле на зидним

површинама,висине 100цм……………………..м2       47,60 х ________ = _____________

3.Крпљење шпалетни после демонтаже

старих прозора и постављања нових.Крпљење

урадити гипсаним таблама,преко које треба

урадити слој стаклене мрежице у слоју лепка,

површину обрадити глет масом,а затим

окречити два пута полудисперзивном бојом

два пута у белој боји……………………………….м1       145,10 х ________ = _____________

4.Фарбање плафона од дрвене ламперије

садолином два пута.За ову позицију радова,

искористити скелу са позиције радова 1…м2     250,00 х _________ = _____________

====================================

Укупно молерско – фарбарски радови:      _____________

 

           В) Разни радови

 

1.Набавка и уградња ПВЦ столарије по

технологији произвођача за ову врсту радова.

Столарију снабдети окретно-нагибним оковом.

Столарију урадити од петокоморних  ПВЦ

профила у белој боји.Стакло је флот

4+16+4 мм

355х130цм…………………………………………..ком       6,00 х _________ = ______________

130х115цм…………………………………………..ком       1,00 х _________ = ______________

370х165цм…………………………………………..ком       3,00 х _________ = ______________

180х170цм…………………………………………..ком       2,00 х _________ = ______________

 

 

19

 

2.Набавка и уградња спољних врата

од АЛ профила са термопрекидом са испуном

пластифицираним панелима.Врата морају

бити снабдевена шаркама и елзет бравом за

закључавање.Стакло флот 4+12+4мм или

панел д=16мм

210х260цм……………………………………………ком        1,00 х _________ = _____________

90х260цм……………………………………………..ком        2,00 х _________ = _____________

365х260цм……………………………………………ком        1,00 х _________ = _____________

3.Набавка и уградња спољне лимене

окапнице д= 1мм,РШ 25цм,пластифициране

у белу боју.Исту ушрафити у посебан додатак

са доње стране ПВЦ профила,који је посебно

намељен за ове радове…………………………..м1        35,50 х _________ = ____________

4.Хобловање пода на бини са фарбањем

уљаним бојама два пута у тону по избору

инвеститора…………………………………………м2         75,00 х _________ = _____________

                                                                    =============================

Укупно разни радови:       _____________

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

 

 

А) Кровопокривачки радови………………………………………._______________

 Б) Молерско – фарбарски радови ………………………………._______________

          В) Разни радови……………………………………………………………_______________

                                                                     ================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                               УКУПНО :         _______________ 

                                                                               ПДВ 20 % :        _______________

                                                                       ================================

                                                                                   СВЕГА :        ________________

 

 

 

                                                                                                                Понуђач:                                                           

 

                                                                                               ________________________                                    

 

 

 

20

Print Friendly, PDF & Email