«

»

јан 30

Oбавештење – о издатој дозволи за складиштење неопасног отпада

      На основу члана 69 . Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“.број 36/09 и 38/10), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИЗА СКЛАДИШТЕЊЕ

НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру обавештава јавност да јеоператеру Братиславу Милићу ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, двадесет деветог новембра 64, издата дозвола бр.501-106/2014-04 од 21.01.2015.год. за складиштење неопасног отпада. Складишни простор се налази на локацији к.п. бр.429/19 и 429/33 КО Стањево, општина Александровац.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавезе оператера да при обављању наведене делатности примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћене и одржавање постројења и опреме, као и услове који су утврдили други надлежни органи и организације.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Александровац, ул.Јаше Петровића 26, канцеларија бр.6 у времену од 11 до 14 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, Министарству пољопривреде и заштите животне среине.

Објављено: 30.01.2015.год.

 

Print Friendly, PDF & Email