«

»

дец 09

Oбавештење о донетом решењу о даваљу сагласности на студију о процени утицаја на животну средину- пројекта: базне станице мобилне телефоније „кг3385_01кс_жупа_александровац“

На основу члана 25. и 29. став 1 и 3 . Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“.број 135/04 и 36/09), Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРОЈЕКТА: Базне станице мобилне телефоније „КГ3385_01КС_Жупа_Александровац“,

 

Носиоцу пројекта, „ VIP mobile“ д.о.о., Омладинских бригада 21,11000 Београд, Решењем бр:501-66/14-04 од. 08.12.2014.год. дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније „КГ3385_01КС_Жупа_Александровац“, на катастарској парцели бр.1070/9 КО Стањево, општина Александровац, коју је израдио привредни субјект лабораторија „W-LINE“, д.о.о.,Нови Београд.

На основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и извештаја Техничке комисије са предлогом одлуке, утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „КГ3385_01КС_Жупа_ Александровц“, израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја („Сл.гласник РС“ бр.69/05), и да садржи дефинисане мере за спречавање , смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину и то:

  • Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину (тачка 8. Студије)
  • Мере предвиђене законском регулативом (тачка 8.1 Студије)
  • Мере при постављању и коришћењу електричних инсталација (тачка 8.1.1 Студије)
  • Мере у случају удеса (тачка 8.3 Студије)
  • Мере по престанку рада базне станице (тачка 8.4 Студије)
  • Програм праћења утицаја на животну средину (тачка 9 Студије)

Оверене мере заштите животне средине су саставни део Решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор тужбом против одлуке надлежног органа, надлежном Управном суду, сагласно члану 26.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/07 и 36/09).

 

 

Објављено:09.12.2014.год.

Print Friendly, PDF & Email