«

»

дец 17

Oбавештење о донетом решењу број 501-105/14-04 од 16.12.2014

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа општине Александровац,Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Пројекта : Сушара за дрва

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, донело је решење број 501-105/14-04 од 16.12.2014.год да за пројекат Сушара за дрва, носиоца пројекта Вино Жупа а.д. Александровац ул. Крушевачка 36, на к.п. 1070/9 КО Стањево, општина Александровац није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекат да предузме мере заштите животне средине са циљем спречавања могућих негативних утицаја постројења на животну средину које се морају примењивати у току рада постројења, поступајући по одредбама Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“ 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) и по свим другим законима и прописима везаним за заштиту животне средине.

 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у року од 15 дана од дана објављивања овог решења.

 

 

 

Објављено: 17.12.2014.год.

Print Friendly, PDF & Email