«

»

дец 17

Oбавештење о донетом решењу 501-100/14-04 од 09.12.2014.

На основу члана 14. став 4. а у вези са чланом 29. став 1 и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) Општинска управа општине Александровац,Одељење за развој и инфраструктуру објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Пројекта : Постројење за складиштење неопасног отпада „Мода плус“, Александровац

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру, донело је решење број 501-100/14-04 од 09.12.2014.год да за пројекат Постројење за складиштење неопасног отпада „Мода плус“ Александровац, носиоца пројекта Братислава Милића ПР, производно трговинска радња „Мода плус“, Александровац, 29. Новембра 64, на к.п. бр. 429/19 и 429/33 КО Стањево, општина Александровац није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Донетим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекат да предузме мере заштите животне средине са циљем спречавања могућих негативних утицаја постројења на животну средину које се морају примењивати у току рада постројења, поступајући по одредбама Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“ 135/04,36/09,36/09-др.закон,72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), и по свим другим законима и прописима везаним за заштиту животне средине.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине и у року од 15 дана од дана објављивања овог решења.

 

 

 

Објављено: 17.12.2014.год.

Print Friendly, PDF & Email