«

»

авг 16

Oбавештење -КОНКУРС

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОЉОПРИВРЕДУ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештавају се физичка лица, установе (установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија), привредна друштва и предузетници, земљорадничке задруге, да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште, на основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 110/2021) и Уредбe о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 88/2022), расписало,

 

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ

 

Конкурсом за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години, обухваћена су нова инвестициона и друга улагања за:

1)  набавку нове опреме за наводњавање,

             2)  ископ/бушење бунара у функцији наводњавања,

   3) коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом.

 

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

 

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују се у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.

 

ПРАВО НА СРЕДСТВА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СРЕДСТВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2022. години може да оствари:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) образовна установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде;

3)  привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,

4)  предузетник,

5)  земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве право на средства за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2022. години, може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле које се налазе на територији Републике Србије, ван територија аутономних покрајина и на којима се поставља опрема за наводњавање.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

 

ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

 

            Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог Конкурса  представља набавка нове опреме за наводњавање, и то:

 

            – пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електропогон) максималне снаге мотора 10 kw, фреквентног регулатора, командног ормана за покретање пумпе и заштиту од рада на сувом, фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање;

           – за потребе изградње бунара: бунарска цев, филтерска бунарска цев.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 29.08.2022. године.

 

ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

 

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за ископ бушење бунара ако поднесе једну пријаву која се односи на ископ/бушење једног бунара у функцији наводњавања.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

 

Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

 

ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

 

Прихватљива инвестициона улагања у смислу Конкурса за ископ/бушење бунара у 2022. години су:

-земљани радови на ископу/бушењу бунара,

-радови који отпочињу након закључења уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 29.08.2022. године.

 

КОРИШЋЕЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА НАМЕНОМ

 

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом ако поднесе једну пријаву која се односи на укупну површину напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта од једног до десет хектара.

 

 ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 100% која се одобравају на следећи начин:

 

Назив радова у области коришћења пољопривредног земљишта Максимални износи средстава које корисник средстава  може да оствари дати по површини напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта (динари) Максимални износи средстава које корисник средстава  може да оствари по поднетој пријави  
 Коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом 12.000 по хектару за површину до 2 хектара 24.000
16.000 по хектару за површину до 5 хектара 80.000
20.000 по хектару за површину до 10 хектара 200.000
         

 

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је до 200.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност и других трошкова дефинисаних у одељку овог дела Конкурса.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 12.09.2022. године.

 

За сва додатна питања, можете се обратити Општинској управи општине Александрова, Одељење за локални економски развој и пољопривцреду, канцеларија број 6, или на телефон: 037/3751-069

Print Friendly, PDF & Email