«

»

авг 30

Oбавештење

            На основу Одлуке о расписивању  избора  за  чланове националних савета националних мањина Број 208-00-00172/2018-27 од 17.08.2018. године (“Службени  гласник  РС“  бр: 63/18), Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (“Службени гласник РС“ бр: 61/18), Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина (“Службени гласник РС“ бр:57/18), Општинска управа општине Александровац,  д а ј е

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештавају се припадници националних мањина, упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми Општинској управи Александровац, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица, на територији општине Александровац и опште бирачко право (навршених 18 година живота) да могу извршити увид у посебан бирачки списак националних мањина  ради учествовања на изборима за избор чланова националних савета националних мањина, а који ће се одржати 04. новембра  2018. године.  

            Право на увид у посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података  уписаних у посебан бирачки списак.

            Увид у део посебног бирачког списка може се извршити  непосредно у Општинској управи општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр 26,  канцеларија број 14  сваког дана у времену од 7-15 часова  осим недеље.

Упис у део посебног бирачког списка лица која су била лишена пословне способности вршиће се искључиво на основу правоснажног решења о враћању пословне способности.

Одељење за општу управу и друштвене делатности  дужно је да грађанима који траже промене у посебном бирачком списку, одмах изда одговарајуће решење.

Промене у делу посебног бирачког списка могу се вршити до 19 октобра 2018. године до 24:00 часа у Општинској управи Александровац,  када надлежно Министарство закључује посебан бирачки списак а од 20 октобра  2018. године до  31.10. 2018. године до 24:00 часа  промене у  бирачком списку вршиће се преко надлежног Министарства за вођење посебног бирачког списка

 

Ово обавештење објављује се на огласној табли Општинске управе Александровац, званичном сајту општине Александровац и путем локалних медија.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 208- 563/18-01  од  18. 08. 2018. године

 

                                                       Н А Ч Е Л Н И К

                                                          Иван Новаковић, дипл. правник     

Print Friendly, PDF & Email