«

»

јун 12

Обавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за пољопривреду и рурални развој

Број: 501-47/2018-06

Датум: 8.6.2018.год.

АЛЕКСАНДРОВАЦ

  

                    Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој

О Б А В Е Ш Т А В А

  

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност да је Општинској управи општине Александровац, поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта мини хидроелектране “ Богдановићи “ на реци Расини , кп.бр 1405 КО Плеш, општина Александровац, носиоца пројекта “ ЕНЕРГОРАМА НОВА “ ДОО БЕОГРАД, друштва за производњу и промет, Марка Челебоновића 37, 11 070 Београд .

             Заинтересовани органи и организације и заинтересована   јавност могу погледати сву поднету документацију и поднети донетог  Решења у року од 15 дана од дана објављивања, Министарству   животне средине, рударства и просторног планирања,  а преко Општинске управе општине Александровац, таксирану са 460 дин. Републичке административне таксе, по тарифном броју 6. Закона о реп. адм. таксама («Сл. Гласник РС» бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн. и 61/2017 – усклађени дин. изн.)

 

Поступак води

Саветник за заштиту животне средине и туризам                          

 Радица Џамић Старинац,дипл.инж                                         

Print Friendly, PDF & Email