«

»

авг 27

Обавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 501-49/2017-04
Датум: 27.08.2017.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

              Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру,

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта инсталације базне станице мобилне телефоније UMTS2100 “ Александровац 3“, на КП бр. 3457/3 КО Александровац, ул. 29. Новембар бр. 39 у Александровцу “Тelenor Common Operation “ Ogranak Beogradа.д.,  Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд, Београд  поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.

 Увид у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта, се може извршити у просторијама Општинске управе општине Александровац, канцеларија бр. 6 (службено лице Радица Џамић Старинац), у периоду од 28.08.2017.год. до 20.09.2017. год, од 11 – 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја, за време трајања јавног увида, у писменом облику и доставити их на следећу адресу:

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ (КАНЦЕЛАРИЈА    БР. 6.),

   УЛ. ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 26, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

   Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта биће одржани 21.09.2017.год. у 11 часова у Великој  сали Општинске управе.

   Јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину присуствоваће носилац пројекта Тelenor Common Operation и аутор Студије  LABORATORIJA W-LINE са седиштем у Београду , Ауто пут за Загреб 41, 11077 Београд.

 

                                                                                              ПОСТУПАК  ВОДИ

                                                                       Саветник за заштиту животне средине и туризам

                                                                                    Радица Џамић Старинац дипл.инж

Print Friendly, PDF & Email