«

»

јул 07

Oбавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-46/2023-06
Датум:05.07.2023.године
Александровац

Општинска управа општине Александровац,

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је носилац пројекта “Долина Жупа“ ДОО Крушевац,  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта реконструкција, доградња и промена намене објекта бр. 1 у производни објекат-Дестилерија погон за производњу воћних ракија, спратности ПР, укупне површине 495,82m², на катастраској парцели број 3143КО Горњи Ступањ, општина Александровац.

 

            Такође, обавештавамо вас да је на основу Уредбе о утвђивању листе 1. пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе 2. пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008),  прописано за које пројекте је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

 

  • ЛИСТА 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, под бројем 7. Прехрамбена индустрија, тачка 9) Постројења за производњу алкохолних пића – преко 10.000 литара дневно.

 

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта  у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац и писмено доставити своја мишљења  о поднетом захтеву закључно са 21.07.2023.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

37230 Александровац

 

                                                                                                            Начелник одељења

                                                                                                     Радица Џамић Старинац

 

Print Friendly, PDF & Email