«

»

феб 21

Обавештење

Република Србија
Општинска управа Александровац
Одељење за локални економски развој
и пољопривреду
Број:501-10/2023-06
20.02.2023године
Александровац
 
 

 

О   Б   А  В   Е   Ш   Т   Е   Њ  Е

 

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, да је инвеститор ЦЕТИН доо Београд-Нови Београд Омладинских Бригада 90, 11070 Нови Београд, поднео 09.02.2023.године захтев за одлучивање о потреби процене  утицаја на  животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније „РЖАНИЦА“ на кп.бр.445/2 КО Александровац, система LTE800/GSM900/UMTS900 .

Законом о процени утицаја на животну средину(„СЛ.гласник РС“бр.135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл.гласник Р“, бр.114/2008), на листи II под бројем 12. инфраструктурни пројекти, тачка 13) телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) предвиђено је да се за пројекте ефективне израчене снаге више од 250W може захтевати процена утицаја на животну средину.

Како је Пројектом базне станице мобилне телефоније “РЖАНИЦА“ на кп.бр.445/2 КО Александровац, система LTE800/GSM900/UMTS900, предвиђена ефективна израчена снага од 7197 W, заинтересовани иргани и организације и заинтересована јавност могу  извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији број 6., Општинске управе општине Александровац. Примедбе, предлоге и мишљења о поднетом захтеву, могу се доставити закључно са 02.03.2023године, на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Александровац или на адресу:

 

Општина Александровац

Одељење за локални економски развој

и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37 230 Александровац

 

                                                                                                                НАЧЕЛНИК

  Радица Џамић Старинац 

Print Friendly, PDF & Email