«

»

авг 05

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 501- 10 /2016-04
Датум: 04.08.2016.год
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

Општинска управа општине Александровац, Одељење за развој и инфраструктуру,

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта “ Телеком Србија “ , Предузеће за телекомуникације а.д., Регија Крагујевац, ИЈ Крушевац, Немањина 2, 37000 Крушевац,  поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени  утицаја на животну средину  Пројекта  инсталације базне  станице

KS05/KSU05/KS05C049/KSL05  Александровац ,   на катастарској парцели бр.3348,  К.О. Александровац,  општина Алексанровац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта се може извршити у просторијама Општинске управе општине Александровац, канцеларија бр. 10 (службено лице Радица Џамић), у периоду од 08.08.2016.год. до 09.09.2016. год, од 11 – 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја, за време трајања јавног увида, у писменом облику и доставити их на следећу адресу:

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРУ (КАНЦЕЛАРИЈА    БР. 10.),

   УЛ. ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 26, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта биће одржани 12.09.2016.год. у 11 часова у Великој  сали Општинске управе.

Јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину присуствоваће носилац пројекта “ Телеком Србија “ а.д.  и аутор Студије  “ Институт ватрогас “ са седиштем у Новом Саду  , ул. Булевар војводе Степе 66 , 21 000 Нови Сад .

 

 

 

ПОСТУПАК  ВОДИ

Радица Џамићдипл.инж

Print Friendly, PDF & Email