«

»

сеп 24

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-429-2/2021
Датум:24.09.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 (О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПОЗИВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ  14У/2021 НА КОЈУ   СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, БРОЈ 404-429-1/2021)

 

              Након уочене техничке грешке,а на основу чл. 96. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.91/2019),врше се следеће исправке:

1.На првој страни позива,Тачка 8.став 3.Уместо најкасније 7 (седам)календарских дана,од дана потписивања Уговора,треба да гласи, најкасније 60 (шездесет)календарских дана,од дана потписивања Уговора.

2.На страни” ОБРАЗАЦ 2”Тачка 2, Уместо најкасније 7 (седам)календарских дана,од дана потписивања Уговора,треба да гласи, најкасније 60 (шездесет)календарских дана,од дана потписивања Уговора.

3.На страни ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.Тачка 1. Уместо најкасније 7 (седам)календарских дана,од дана потписивања Уговора,треба да гласи, најкасније 60 (шездесет)календарских дана,од дана потписивања Уговора.

 

 

 

                                                                                                    Лице за спровођење поступка набавке

                                                                                                                         Мирјана Миленковић

                                                                                                             

 

                                                                                    

Print Friendly, PDF & Email