«

»

мар 06

Обавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељењеза пољопривреду и рурални развој
Број: 501-15/2020-06
Датум: 02.03.2020.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 
   
              Општинска управа општине Александровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој,

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност да је носилац Пројекта  инсталације базне станице мобилне телефоније  “Ржаница“ – KS42/KSU42/KSO42, на КП бр. 303 КО општина Александровац, “Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.

 Увид у Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта, се може извршити у просторијама Општинске управе општине Александровац, канцеларија бр. 6 (службено лице Радица Џамић Старинац), у периоду од 03.03.2020..год. до 01.04.2020.. год, од 11 – 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја, за време трајања јавног увида, у писменом облику и доставити их на следећу адресу:

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ,

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ (КАНЦЕЛАРИЈА    БР. 6.),

   УЛ. ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 26, АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

   Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину  Пројекта биће одржани 02.04.2020.год. у 11 часова у Великој  сали Општинске управе.

   Јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину присуствоваће носилац пројекта “Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, Београд, и аутор Студије  LABORATORIJA W-LINE са седиштем у Београду, Ауто пут за Загреб 22, 11080 Београд.

 

 

                                                                                              ПОСТУПАК  ВОДИ

                                                                       Саветник за заштиту животне средине и туризам

                                                                                    Радица Џамић Старинац дипл.инж

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email