«

»

дец 31

Обавештење

 Р  е п у б л и к а   С р б и ј а
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 020-637 /2019-01
31.12.2019 године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.

            Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети Трифун“

            Поводом дана општине свечано се уручују награде и признања општине Александровац             Награде и признања додељују се: појединцима, предузећима, установама, месним заједницама,удружењима грађана за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке , културе, здравствене заштите, социјалне и дечје заштите, физичке културе, заштите животне средине, развој локалне самоурпаве и других видова стваралаштва и хуманитарног деловања општине Александровац.

            Одлуком о установљењу награде и признања општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“’бр. 1/2011) установљене су:

  • Фебруарска награда као највише признање Општине која се додељује за дело које представља  највредније достигнуће  у Општини и у једној години се може доделити једна награда.
  • Плакета Општине која  се додељује за изузетне  резултате у дужем периоду у областима наведеним у ставу 4. овог обавештења. Плакета општине се може доделити истом лицу само једном. 
  • Похвала Општине додељује се за постигнуте успехе у раду наведеним у ставу 4. овог обавештења у години која претходи години додељивања.

            Иницијативу за доделу награде и признања могу поднети предузећа, установе, друтшвене организације, удружења грађана , органи општине , радна тела Скупштине , Месне заједнице, и група грађана Комисији за награде и признања Скупштине општине Алекандровац  до 24. јануара 2020.године .

            Иницијатива за доделу награда и признања општине Александровац мора бити образложена.

 

 

                                                                                                                 Председник

                                                                                                   Комисије за награде и признања

                                                                                                           Мирослав Ивановић,с.р.

Print Friendly, PDF & Email