«

»

окт 16

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за пољопривреду и рурални развој
Број: 501-64-1/2018-06
Датум: 16.10.2018.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 
 
                     Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Заинтересоване органе и организације и заинтересовану  јавност да је Општинској управи општине Александровац, поднет захтев за сагласност на “ Студија о процени утицаја изградње бензинске станице са пратећим објектима у Горњем Ступњу, на катастарској парцели број 4319 К.О. Горњи Ступањ, Александровац на животну средину“, Пројекта “Бензинска станица са пратећим објектима, спратности (Су+П)“ на катастарској парцели бр. 4319, КО Горњи Ступањ, општина Александровац.

 

             Заинтересовани органи и организације и заинтересована   јавност могу погледати сву поднету документацију у Општинској управи општине Александровац, канцеларија број 6, Јаше Петровића 26, 37 230  Александровац и доставити примедбе и друге информације од значаја, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Примедбе се могу доставити преко писарнице општинске управе општине Александровац.

 

            Обавештавамо Вас да ће се јавна презентација и јавна расправа одржати 19.11.2018.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровића 26, 37230 Александровац.

 

             

 

Општинска управа

Општине Александровац

Одељење за пољопривреду и рурални развој

 

 

Print Friendly, PDF & Email