«

»

мај 23

Oбавептење о закљученом уговору за набавку број 8Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-140-7/2023
Датум:23.05.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 8Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка канцеларијског материјала

Ознака и назив из Општег речника набавке:30192000-канцеларијски материјал

 

Процењена вредност:583.333,33 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 557.509,00 динара без ПДВ-а,односно 669.010,80 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 17.05.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Termax-duo“,Бојан Голубовић пр,Стањево бр.бб,Александровац;

  1. Књижара“Јован Јовановић Змај“Марија Сарић,пр,ул.Књегиње Милице бр.бб,Трстеник;
  2. СТК радња“НИНА“,Слободанка Стојановић пр,ул.Краљевачка бр.бб,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцу понуде: “Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: “Termax-duo“,Бојан Голубовић,прСтањево бр.бб,Александровац;

ПИБ:108646900,МБ:63598976,за понуду број 8Д/2023 од 22.05.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-140-2/2023  дана  22.05.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email