«

»

јун 15

 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за непредвиђене радове на објекту ОШ “Аца Алексић“ у селу Плоча општина Александровац, број ЈНПП 1.3.32.Р/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-60-8/2020
Датум:15.06.2020.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230  А л е к с а н д р о в а ц
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145

 

 О б а в е ш т е њ е

о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за подношење понуда за

непредвиђене радове на објекту ОШ “Аца Алексић“ у селу Плоча

   општина Александровац, број ЈНПП 1.3.32.Р/2020

 

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  Општина Александровац Општинска управа,

   улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац; w.w.w.aleksandrovac.rs

2.Врста Наручиоца: јединица локалне самоуправе.

3.Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење

   понуда.

4.Врста предмета: радови.

5.Опис предмета набавке: Непредвиђени радови на објекту ОШ “Аца Алексић“ у селу Плоча

   општина Александровац, број ЈНПП 1.3.32.Р/2020.

6.Место извршења радова: објекат зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина

   Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

7.Назив и ознака из општег речника набавки:

   –45310000-радови на увођењу електричне инсталације и

   -45454000-радови на реконструкцији.

8.Број и датум претходно закљученог уговора: Уговор о извођењу  грађевинских радова на санацији

   објекта  зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу  Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3

   КО Плоча,  бр. 404-33-164/2019 од 25.06.2019.године.

9.Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:

   Чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН прописано је да Наручилац може спроводити преговарачки поступак

   без објављивања позива за подношење понуда у  случају додатних радова  који нису били укључени у

   првобитни пројекат или у  првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих

   околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи

   са првобитним Добављачем, да укупна вредност свих додатни радова (непредвиђени радови)  није већа

   од 15 % од укупне вредности  првобитно закљученог Уговора, да од закључења првобитног уговора

   није протекло више од 3 године и да:

(1) да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоца или

(2) су такви радови, које би Наручилац могао набавити  одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

   Управа за јавне набавке дала је позитивно Мишљење за спровођење преговарачког поступка без

   објављивања позива за подношење понуда, број 404-02-834/20 од 26.02.2020.године.  

10.Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати Позив за подношење понуда: Носиоцу посла:

   Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб са чланом

   групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд, са седиштем у Београду,  ул. Стојана Матића,  бр. 44/2, ПИБ 106707005

 

Александровац 15.06.2020.године.

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Print Friendly, PDF & Email