«

»

јун 12

Накнади конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2019. годину – Удружењима грађана

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 24/2018 и 3/2019 ), раздео 5 функционална класификација  090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиције 68 и 81,  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016) и  става 4 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину број 401-324/2019-01 од 05. фебруара 2019. године

Општинска управа  општине Александровац дана 12. јуна 2019. године расписује:

 

НАКНАДНИ  К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I     Расписује се конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2019. годину у укупном износу од 1.100.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то:

– У области подршка социо-хуманитарним организацијама износ од 350.000,00 динара,

– У области верске и остале услуге заједнице износ од 750.000,00 динара.

 

II        Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  2. традиционалне верске заједнице

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Право на доделу средстава  не могу остварити она удружења која су то право остварила по основу конкурса број 401-17/2019 од  03. јануара  2019. године и Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину број 401-324/2019-01 од 05. фебруара 2019. године.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– Повећању квалитета живота и рада бораца, инвалида, лица са посебним потребама, подстицај наталитета, помоћ старима и други  хуманитарни програми.

–  Културних и научних програма, изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

III    Пријаве на конкурс са програмима достављају се у затвореној коверти, на прописаном обрасцу  у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом ,,Накнадни конкурс за доделу средстава удружењима“  и са назнаком области у којој се реализује програм.

            Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм са образложењем постојања јавног интереса општине,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
  5. Статут удружења
  6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

IV   О поднетим пријавама одлучује Општинска управа на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 ,5/2015 и 15/2016), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

V      Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Контакт телефон за информације: 037/ 751 029.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 I Број: 401-1584/2019-01 од  12. јуна  2019. године

 

 

                                                        НАЧЕЛНИК

                                         Иван Новаковић, дипл. правник, с.р.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 

Print Friendly, PDF & Email