«

»

јан 01

Накнада за услуге централне евиденције обједињених процедура

IIIа НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА”

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА 
И ДОКУМЕНАТА

Члан 27a

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињених процедура (у даљем тексту: Централна евиденција), накнада износи:

1) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А” и „Б” 1.000,00 динара;

2) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В” и „Г” 2.000,00 динара;

3) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 3.000,00 динара;

4) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 5.000,00 динара;

5) за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;

6) за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;

7) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А” и „Б” 1.000,00 динара;

8) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В” и „Г” 2.000,00 динара;

9) за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.

Print Friendly, PDF & Email