«

»

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2014. годину

Н А Ц Р Т  О Д Л У К E

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2014.  ГОДИНУ


I  ОПШТИ  ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2014. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 

Члан 2.

            Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2014. годину, састоје се од:

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)

737.984.665,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему:

727.984.665,00

1

– буџетска средства

642.111.327,00

2

– сопствени приходи

23.020.434,00

3

– трансфери од других нивоа власти и донације

62.852.904,00

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

10.000.000,00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)

733.384.665,00

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

698.534.665,00

5

– текући буџетски расходи

614.131.327,00

6

– расходи из сопствених прихода

22.850.434,00

7

– трансфери од других нивоа власти и донације

61.552.904,00

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:

34.850.000,00

8

– текући буџетски издаци

33.380.000,00

9

– издаци из сопствених прихода

170.000,00

10

– трансфери од других нивоа власти и донације

1.300.000,00

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)

4.600.000,00

11

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62

0,00

12

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

0,00

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62)

4.600.000,00

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

13

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

2.500.000,00

14

Примања од задуживања (категорија 91)

0,00

15

Неутрошена средства из претходних година

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

7.100.000,00

17

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)

0,00

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0,00

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Економска класификација

Износ

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

 

737.984.665,00

1. Порески приходи

71

351.500.000,00

  1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)

711

262.800.000,00

  1.2 Самодопринос

711180

100.000,00

  1.3 Порез на имовину

713

57.100.000,00

  1.4 Остали порески приходи

714+716

31.500.000,00

2. Непорески приходи

74

82.620.434,00

  2.1 Приходи од имовине

741

12.500.000,00

  2.2 Приходи од продаје добара и услуга

742

37.824.315,00

  2.3 Новчане казне

743

1.000.000,00

  2.4 Остали непорески приходи

744+745+771

31.296.119,00

3. Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)

714543 + 714547 + 714562 + 743324

9.500.000,00

4. Донације

731+732

0,00

5. Трансфери

733

284.364.231,00

6. Примања од продаје нефинансијске имовине

8

10.000.000,00

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине

733.384.665,00

1. Текући расходи

4

619.604.665,00

  1.1 Расходи за запослене

41

190.944.565,00

  1.2 Коришћење услуга и роба

42

296.860.100,00

  1.3 Отплата камата

44

5.200.000,00

  1.4 Субвенције

45

58.700.000,00

  1.5 Социјална заштита из буџета

47

20.100.000,00

  1.6 Остали расходи

48

36.800.000,00

  1.7 Средства резерви

499

11.000.000,00

2. Трансфери

463

78.930.000,00

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

34.850.000,00

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

62

0,00

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања

2.500.000,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине

92

2.500.000,00

2. Задуживање

91

0,00

  2.1 Задуживање код домаћих кредитора

911

0,00

  2.2 Задуживање код страних кредитора

912

0,00

Отплата дуга и набавка финансијске имовине

7.100.000,00

3. Отплата дуга

61

7.100.000,00

  3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима

611

7.100.000,00

  3.2 Отплата дуга страним кредиторима

612

0,00

  3.3 Отплата дуга по гаранцијама

613

0,00

4. Набавка финансијске имовине

6211

0,00

 

 

 

Члан 3.

Приходи буџета општине Александровац за 2014. годину у укупном износу од 654.611.327,00 динара, приходи од сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 23.020.434,00 динара и приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 62.852.904,00 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима:

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

Економска класификација

Врста прихода

План за 2014. годину

% структура у буџету

Приходи из буџета (извор финансирања 01)

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04)

Трансфери од других нивоа власти и донације (извор финансирања 07 и 08)

Укупни приходи и примања

711000

Порези на доходак, добит и капиталне добитке

711111

Порез на зараде

196.000.000,00

196.000.000,00

26,47%

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

25.000.000,00

25.000.000,00

3,38%

711143

Порез на приходе од непокретности

8.000.000,00

8.000.000,00

1,08%

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари

500.000,00

500.000,00

0,07%

711146

Порез на приходе од пољопривреде  и шумарства

500.000,00

500.000,00

0,07%

711147

Порез на земљиште

2.000.000,00

2.000.000,00

0,27%

711148

Порез на приходе од непокретности на основу решења пореског органа

1.000.000,00

1.000.000,00

0,14%

711151

Порез на добитке од игара на срећу

500.000,00

500.000,00

0,07%

711181

Самодопринос према зарадама

100.000,00

100.000,00

0,01%

711191

Порез на друге приходе

29.000.000,00

29.000.000,00

3,92%

711193

Порез на приходе професионалних спортиста

300.000,00

300.000,00

0,04%

Укупно

262.900.000,00

0,00

0,00

262.900.000,00

35,50%

713000

Порез на имовину

 

713120

Порез на имовину

40.000.000,00

40.000.000,00

5,40%

713311

Порез на наслеђе и поклон

2.000.000,00

2.000.000,00

0,27%

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности

10.000.000,00

10.000.000,00

1,35%

713423

Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима

5.000.000,00

5.000.000,00

0,68%

713611

Порез на акције на име и уделе

100.000,00

100.000,00

0,01%

Укупно

57.100.000,00

0,00

0,00

57.100.000,00

7,71%

714000

Порези на добра и услуге

 

714513

Комунална такса за држање моторних возила

12.000.000,00

12.000.000,00

1,62%

714543

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта

500.000,00

500.000,00

0,07%

714552

Боравишна такса

500.000,00

500.000,00

0,07%

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

5.000.000,00

5.000.000,00

0,68%

Укупно

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

2,43%

716000

Други порези

 

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

19.000.000,00

19.000.000,00

2,57%

Укупно

19.000.000,00

0,00

0,00

19.000.000,00

2,57%

733000

Трансфери од других нивоа власти

 

733151

Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине

229.611.327,00

12.857.904,00

242.469.231,00

32,74%

733154

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине

41.895.000,00

41.895.000,00

5,66%

Укупно

229.611.327,00

0,00

54.752.904,00

284.364.231,00

38,40%

741000

Приходи од имовине

 

741151

Приходи буџета општине од камата на средства буџета укључена у депозит банака

1.500.000,00

1.500.000,00

0,20%

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама

5.000.000,00

5.000.000,00

0,68%

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила

3.000.000,00

3.000.000,00

0,41%

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта од физичких лица

3.000.000,00

3.000.000,00

0,41%

Укупно

12.500.000,00

0,00

0,00

12.500.000,00

1,69%

742000

Приходи од продаје добара и услуга

 

742151

Приходи од продаје добара и услуга

18.324.315,00

18.324.315,00

2,47%

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини

1.500.000,00

1.500.000,00

0,20%

742153

Приходи од закупнине за грађевинско  земљиште

2.500.000,00

2.500.000,00

0,34%

742251

Општинске административне таксе

2.000.000,00

2.000.000,00

0,27%

742253

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

10.000.000,00

10.000.000,00

1,35%

742351

Приходи општинских органа управе

3.500.000,00

3.500.000,00

0,47%

Укупно

19.500.000,00

18.324.315,00

0,00

37.824.315,00

5,11%

743000

Новчане казне

 

743324

Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

4.000.000,00

4.000.000,00

0,54%

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

1.000.000,00

1.000.000,00

0,14%

Укупно

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,68%

744000

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

 

 

 

 

744151

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

15.000.000,00

800.000,00

5.100.000,00

20.900.000,00

2,82%

Укупно

15.000.000,00

800.000,00

5.100.000,00

20.900.000,00

2,82%

745000

Мешовити и неодређени приходи

 

 

 

 

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

3.400.000,00

3.896.119,00

7.296.119,00

0,99%

745152

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине

100.000,00

100.000,00

0,01%

Укупно

3.500.000,00

3.896.119,00

0,00

7.396.119,00

1,00%

771000

Меморандумске ставке

 

 

 

 

 

771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

 

 

3.000.000,00

3.000.000,00

0,41%

 

 

 

3.000.000,00

3.000.000,00

0,41%

811000

Примања од продаје непокретности

 

 

 

 

 

811151

Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

10.000.000,00

 

 

10.000.000,00

1,35%

 

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1,35%

920000

Примања од продаје финансијске имовине

 

921951

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина

2.500.000,00

2.500.000,00

0,34%

Укупно

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,34%

Укупни приходи

654.611.327,00

23.020.434,00

62.852.904,00

740.484.665,00

100,00%

 

Члан 4.

            Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2014. годину, планирају се у укупном износу од 740.484.665,00 динара, и то:

I  Средства из буџета у укупном износу од 654.611.327,00 динара:

 1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 647.511.327,00 динара и
 2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама: 7.100.000,00 динара

II  Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 23.020.434,00 динара и

III Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 62.852.904,00 динара.

 

Члан 5.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 654.611.327,00 динара, расходи и издаци из средстава из сопствених активности буџетских корисника у износу од 23.020.434,00 динара и расходи и издаци буџетских корисника из средстава од трансфера од других нивоа власти и донација у износу од 62.852.904,00 динара, по основним наменама утврђују се у следећим износима:

П л а н  р а с х о д а  з а  2014.  г о д и н у

Економска класификација

Врста расхода

План за 2014. годину

Средства из буџета  (извор финансирања 01)

Средства буџетских корисника из сопствених извора (извор финансирања 04)

Средства буџетских корисника из осталих извора (извор финансирања 07 и 08)

Укупна средства

% структура у буџету

410000

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

126.845.210,00

9.123.358,00

8.670.000,00

144.638.568,00

19,53%

412

Социјални доприноси на терет послодавца

24.175.017,00

1.467.076,00

1.577.904,00

27.219.997,00

3,68%

413

Накнаде у натури

600.000,00

1.000.000,00

200.000,00

1.800.000,00

0,24%

414

Социјална давања запосленима

3.660.000,00

400.000,00

3.000.000,00

7.060.000,00

0,95%

415

Накнаде трошкова за запослене

1.606.000,00

20.000,00

0,00

1.626.000,00

0,22%

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.450.000,00

250.000,00

0,00

1.700.000,00

0,23%

417

Посланички додатак

6.900.000,00

0,00

0,00

6.900.000,00

0,93%

 

Укупно

165.236.227,00

12.260.434,00

13.447.904,00

190.944.565,00

25,79%

420000

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

32.930.000,00

1.680.000,00

600.000,00

35.210.000,00

4,75%

422

Трошкови путовања

2.485.000,00

340.000,00

0,00

2.825.000,00

0,38%

423

Услуге по уговору

13.142.000,00

890.000,00

0,00

14.032.000,00

1,89%

424

Специјализоване услуге

22.520.000,00

1.530.000,00

1.395.000,00

25.445.000,00

3,44%

425

Текуће поправке и одржавање

155.592.100,00

1.050.000,00

45.300.000,00

201.942.100,00

27,27%

426

Материјал

11.686.000,00

4.970.000,00

750.000,00

17.406.000,00

2,35%

Укупно

238.355.100,00

10.460.000,00

48.045.000,00

296.860.100,00

40,09%

440000

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

1.800.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,24%

444

Пратећи трошкови задуживања

3.400.000,00

0,00

0,00

3.400.000,00

0,46%

Укупно

5.200.000,00

0,00

0,00

5.200.000,00

0,70%

450000

Субвенције

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

41.800.000,00

0,00

0,00

41.800.000,00

5,64%

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

16.900.000,00

0,00

0,00

16.900.000,00

2,28%

Укупно

58.700.000,00

0,00

0,00

58.700.000,00

7,93%

460000

Донације, дотације и трансфери

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

64.680.000,00

0,00

0,00

64.680.000,00

8,73%

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

14.250.000,00

0,00

0,00

14.250.000,00

1,92%

Укупно

78.930.000,00

0,00

0,00

78.930.000,00

10,66%

470000

Социјално осигурање и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20.100.000,00

0,00

0,00

20.100.000,00

2,71%

Укупно

20.100.000,00

0,00

0,00

20.100.000,00

2,71%

480000

Остали расходи

481

Дотације невладиним  организацијама

34.600.000,00

0,00

0,00

34.600.000,00

4,67%

482

Порези, обавезне таксе и казне

810.000,00

130.000,00

60.000,00

1.000.000,00

0,14%

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

484

Накнада штете настале услед елементарних непогода

1.200.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,16%

Укупно

36.610.000,00

130.000,00

60.000,00

36.800.000,00

4,97%

499000

Средства резерве

499

Средства резерве

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

1,49%

Укупно

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

1,49%

510000

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

24.210.000,00

0,00

500.000,00

24.710.000,00

3,34%

512

Машине и опрема

7.860.000,00

0,00

800.000,00

8.660.000,00

1,17%

513

Остале некретнине и опрема

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,01%

515

Нематеријална имовина

1.270.000,00

170.000,00

0,00

1.440.000,00

0,19%

Укупно

33.380.000,00

170.000,00

1.300.000,00

34.850.000,00

4,71%

610000

Отплата главнице

611

Отплата главнице домаћим пословним банкама

7.100.000,00

0,00

0,00

7.100.000,00

0,96%

Укупно

7.100.000,00

0,00

0,00

7.100.000,00

0,96%

Укупни  расходи

654.611.327,00

23.020.434,00

62.852.904,00

740.484.665,00

100,00%

 

Члан 6.

            Планирани капитални издаци за 2014, 2015 и 2016. годину, исказују се у следећем прегледу:

ПЛАН  КАПИТАЛНИХ  ИЗДАТАКА

Економска класификација

Ред. бр.

Опис

Износ (дин.)

2014. година

2015. година

2016. година

 

I

Капитални пројекти

511

Зграде и грађевински објекти

1.

Општинска управа (вишенаменски објекат у Плешу)

5.000.000,00

Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
  – из текућих прихода буџета: 5.000.000,00

2.

Општинска управа (ограђивање вишенаменског објекта у Митровом Пољу)

500.000,00

Година почетка финансирања пројекта: 2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 500.000,00
Извори финансирања:
  – из текућих прихода буџета: 500.000,00

3.

Завичајни музеј Жупе (реконструкција зграде и поставке музеја)

950.000,00

963.335,00

Година почетка финансирања пројекта: 2010
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
  – из текућих прихода буџета: 210.000,00

210.000,00

  – министарство културе: 4.790.000,00

4.

Месне заједнице:

18.500.000,00

 

 

Година почетка финансирања пројеката: 2014
Година завршетка финансирања пројеката: 2016
Укупна вредност пројеката: 243.494.545,00
Извори финансирања:
  – из текућих прихода буџета: 39.000.000,00
  – учешће грађана: 204.494.545,00
Месна заједница Мрмош (водовод: општина 1.000.000,00 учешће грађана 35.349.110,00)

1.000.000,00

Месна заједница Лаћислед 1 и 2 (водовод: општина 2.000.000,00 учешће грађана 29.678.096,00)

2.000.000,00

Месна заједница Парчин и Љубинци (водовод: општина 2.000.000,00 учешће грађана 21.686.598,00)

2.000.000,00

Месна заједница Г.В.Врбница (водовод: општина 1.000.000,00 учешће грађана 15.720.198,00

1.000.000,00

Месна заједница Латковац (водовод: општина 1.000.000,00 учешће грађана 30.423.161,00)

1.000.000,00

Месна заједница Пуховац (водовод: општина 1.000.000,00 учешће грађана 19.218.602,00

1.000.000,00

Месна заједница Лесеновци (водовод: општина 1.000.000,00 учешће грађана 15.850.000,00

1.000.000,00

Месна заједница Доњи Ступањ (водовод: општина 1.000.000,00 учешће грађана 36.568.780,00)

1.000.000,00

Месна заједница Доброљупци и Пањевац (водовод: општина 2.000.000,00)

2.000.000,00

Месна заједница Козница (водовод: општина 200.000,00)

200.000,00

Месна заједница Јелакци (водовод: општина 500.000,00)

500.000,00

Месна заједница Плоча (водовод: општина 500.000,00

500.000,00

Месна заједница Суботица (дом културе: општина 2.000.000,00)

2.000.000,00

Месна заједница Плоча (Вранштица-трафостаница: општина 1.500.000,00)

1.500.000,00

Месна заједница Рокци (улична расвета: општина 250.000,00)

250.000,00

Месна заједница Шљивово (завршетак објекта ОШ: општина 800.000,00)

800.000,00

Месна заједница Г.Злегиње (ограђивање игралишта: општина 200.000,00)

200.000,00

Месна заједница Пуховац (сеоска капела: општина 100.000,00)

100.000,00

Месна заједница Стањево (градска капела: општина 250.000,00)

250.000,00

Месна заједница Пањевац (улична расвета: општина 200.000,00)

200.000,00

Укупно зграде и грађевински објекти:

24.210.000,00

963.335,00

0,00

II

Остали капитални издаци

 

 

 

512

Машине и опрема

 

 

 

1.

Општинска управа (опремa за саобраћај)

2.300.000,00

800.000,00

800.000,00

2.

Општинска управа (административна опрема)

2.200.000,00

3.

Општински штаб за ванредне ситуације (административна опрема)

30.000,00

4.

Дом културе Александровац (административна опрема)

200.000,00

350.000,00

400.000,00

5.

Народна библиотека (административна опрема)

130.000,00

200.000,00

200.000,00

6.

Завичајни музеј Жупе (администартивна опрема)

250.000,00

7.

Музеј винарства и виноградарства (административна опрема)

250.000,00

8.

Предшколска установа “Наша радост“ (административна опрема, намештај и опрема за кухињу)

500.000,00

9.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу (опрема за саобраћај)

1.500.000,00

10.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу (административна опрема)

200.000,00

11.

Туристичка организација (административна опрема)

300.000,00

Укупно машине и опрема:

7.860.000,00

1.350.000,00

1.400.000,00

515

Нематеријална имовина

1.

Општинска управа (набавка софтвера)

500.000,00

2.

Народна библиотека (књиге у библиотеци)

300.000,00

650.000,00

750.000,00

3.

Завичајни музеј Жупе (експонати)

60.000,00

1.200.000,00

4.

Музеј винарства и виноградарства (експонати)

250.000,00

5.

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу (набавка софтвера)

200.000,00

1.200.000,00

Укупно нематеријална имовина:

1.310.000,00

650.000,00

5.950.000,00

Укупно остали капитални издаци (512+515):

9.170.000,00

2.000.000,00

7.350.000,00

III

Капиталне субвенције

451

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

1.

ЈП Пословни центар Александровац Жупа (пројекат наплате паркинга путем СМС-а)

900.000,00

2.

ЈКСП Александровац (главни пројекат доводног цевовода од изворишта до ППОВ “Митрово Поље“ са водозахватом на реци Петњици и санација постојећих изворишта) укупна вредност = 2.000.000,00 (ЈКСП=1.000.000,00 Буџет општине=1.000.000,00

1.000.000,00

3.

ЈКСП Александровац (водозахват “Петњица“ са прикључним цевоводом Ф200мм Л=800м) укупна вредност = 6.200.000,00 (ЈКСП=3.200.000,00 Буџет општине=3.000.000,00

3.000.000,00

4.

ЈКСП Александровац (цевовод Ф300мм Л=1400м за изворску воду са објектима) укупна вредност = 8.500.000,00 (ЈКСП=3.500.000,00 Буџет општине=5.000.000,00

5.000.000,00

5.

ЈКСП Александровац (изградња резервоара 200м3 на Војловици са расплетом водоводне мреже) укупна вредност = 6.270.000,00 (ЈКСП=1.270.000,00 Буџет општине=5.000.000,00

5.000.000,00

6.

ЈКСП Александровац (припрема терена и изградња возног парка, магацина и објекта за раднике у Александровцу) укупна вредност = 3.500.000,00 (Буџет општине)

2.000.000,00

1.500.000,00

Укупно капиталне субвенције:

16.900.000,00

1.500.000,00

0,00

IV

Капитални трансфери

463

Капитални трансфери другим нивоима власти

1.

Дом здравља Др. Добривоје Гер. Поповић (медицинска и лабораторијска опрема)

5.700.000,00

2.

ОШ “Аца Алексић“ (капитално одржавање зграда и објеката – Веља Глава, Плоча, Велика Врбница)

4.000.000,00

3.

ОШ “Аца Алексић“ (административна опрема)

200.000,00

4.

ОШ “Иво Лола Рибар“ (капитално одржавање зграда и објеката – Александровац, Доброљупци, Љубинци)

3.250.000,00

8.046.690,00

12.624.360,00

5.

ОШ “Иво Лола Рибар“ (административна опрема)

200.000,00

6.

Средња школа “Свети Трифун“ (замена подова, врата и прозора)

900.000,00

Укупно капитални трансфери:

14.250.000,00

8.046.690,00

12.624.360,00

Укупно:

64.530.000,00

12.510.025,00

19.974.360,00

 

 

II  ПОСЕБАН  ДЕО

 

Члан 7.

Средства буџета у укупном износу од 654.611.327,00 динара, средства од прихода из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 23.020.434,00 динара и средства буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 62.852.904,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то:

План расхода по буџетским корисницима за 2014. годину

Раздео/Глава

функција

економска класификација

Корисник

План за 2014. годину

% структура у буџету

Врста расхода

Средства из буџета  (извор финансирања 01)

Средства буџетских корисника из сопствених извора (извор финансирања 04)

Средства буџетских корисника из осталих извора (извор финансирања 07 и 08)

Укупна средства

I / 1

110

Скупштина општине

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1.856.696,00

1.856.696,00

0,25%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

335.590,00

335.590,00

0,05%

 

 

414

Социјална давања запосленима

50.000,00

50.000,00

0,01%

 

 

417

Посланички додатак (додаци и дневнице одборницима скупштине општине и скупштинским радним телима)

3.500.000,00

3.500.000,00

0,47%

 

 

422

Трошкови путовања

110.000,00

110.000,00

0,01%

 

 

423

Услуге по уговору

1.200.000,00

1.200.000,00

0,16%

 

 

426

Материјал

1.500.000,00

1.500.000,00

0,20%

 

 

481

Дотације невладиним организацијама (средства за политичке странке)

1.100.000,00

1.100.000,00

0,15%

 

 

 

Укупно за функцију 110

9.652.286,00

0,00

0,00

9.652.286,00

1,30%

1.1

160

  Општинске манифестације (дан општине, сајам вина, жупске јулске игре, жупска берба)        

0,00%

 

 

424

Специјализоване услуге

8.000.000,00

 

8.000.000,00

1,08%

 

 

 

Укупно за функцију 160

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

1,08%

 

 

 

Укупно глава 1

17.652.286,00

0,00

0,00

17.652.286,00

2,38%

2

160

Месне заједнице

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

528.115,00

528.115,00

0,07%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

94.540,00

94.540,00

0,01%

 

 

414

Социјална давања запосленима

50.000,00

50.000,00

0,01%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

26.000,00

26.000,00

0,00%

 

 

421

Стални трошкови

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

424

Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

4.500.000,00

4.500.000,00

0,61%

 

 

426

Материјал

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

18.500.000,00

18.500.000,00

2,50%

 

 

Укупно за функцију 160

24.198.655,00

0,00

0,00

24.198.655,00

3,27%

 

 

 

Укупно глава 2

24.198.655,00

0,00

0,00

24.198.655,00

3,27%

 

 

Укупно раздео I

41.850.941,00

0,00

0,00

41.850.941,00

5,65%

II / 1

110

Извршни органи општине

 

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.660.781,00

6.660.781,00

0,90%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.192.277,00

1.192.277,00

0,16%

 

 

417

Посланички додатак (додаци члановима већа)

3.400.000,00

3.400.000,00

0,46%

 

 

422

Трошкови путовања

360.000,00

360.000,00

0,05%

 

 

423

Услуге по уговору

4.500.000,00

4.500.000,00

0,61%

 

 

424

Специјализоване услуге

3.500.000,00

3.500.000,00

0,47%

 

 

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

2,70%

 

 

499

Средства резерве

11.000.000,00

11.000.000,00

1,49%

 

 

499111

Стална резерва

1.000.000,00

1.000.000,00

0,14%

 

 

499121

Текућа резерва

10.000.000,00

10.000.000,00

1,35%

 

 

 

Укупно за функцију 110

50.613.058,00

0,00

0,00

50.613.058,00

6,84%

 

 

  На позицији 472 финансираће се следеће накнаде: бесплатан смештај трећег детета у ПУ “Наша радост“; бесплатна ужина трећег детета у основним школама; финансијска подршка за пето дете; помоћ за новорођене бебе; ученичке и студентске награде(фонд за таленте); превоз старих лица, инвалида и лица ометених у развоју, накнада за лица на стручном оспособљавању и друге једнократне помоћи        

 

 

 

Укупно глава 1

50.613.058,00

0,00

0,00

50.613.058,00

6,84%

1.1

O90

 

Општински штаб за ванредне ситуације

       

 

422

Трошкови путовања

40.000,00

40.000,00

0,01%

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

0,01%

425

Текуће поправке и одржавање

300.000,00

300.000,00

0,04%

426

Материјал

280.000,00

280.000,00

0,04%

484

Накнада штете настале услед елементарних непогода

1.200.000,00

1.200.000,00

0,16%

512

Машине и опрема

30.000,00

30.000,00

0,00%

 

 

 

Укупно за функцију 090

1.950.000,00

0,00

0,00

1.950.000,00

0,26%

 

 

 

Укупно глава 1.1

1.950.000,00

0,00

0,00

1.950.000,00

0,26%

1.2

 

  Дотације невладиним организацијама        

 

130

481

Дотације удружењима

29.000.000,00

29.000.000,00

3,92%

 

 

481

Дотације Црвеном крсту Србије (општинској организацији)

2.500.000,00

2.500.000,00

0,34%

 

 

 

Укупно за функцију 130

31.500.000,00

0,00

0,00

31.500.000,00

4,25%

 

840

481

Дотације верским заједницама

2.000.000,00

2.000.000,00

0,27%

 

 

 

Укупно за функцију 840

2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,27%

 

 

 

Укупно глава 1.2

33.500.000,00

0,00

0,00

33.500.000,00

4,52%

 

 

Укупно раздео II

86.063.058,00

0,00

0,00

86.063.058,00

11,62%

III / 1

110

Општинска управа

 

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49.312.196,00

49.312.196,00

6,66%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

8.837.717,00

8.837.717,00

1,19%

 

 

413

Накнаде у натури

400.000,00

400.000,00

0,05%

 

 

414

Социјална давања запосленима

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

1.200.000,00

1.200.000,00

0,16%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

550.000,00

550.000,00

0,07%

 

 

421

Стални трошкови

8.000.000,00

8.000.000,00

1,08%

 

 

422

Трошкови путовања

600.000,00

600.000,00

0,08%

 

 

423

Услуге по уговору

3.900.000,00

3.900.000,00

0,53%

 

 

424

Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

1.000.000,00

1.000.000,00

0,14%

 

 

426

Материјал

5.000.000,00

5.000.000,00

0,68%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

5.500.000,00

5.500.000,00

0,74%

 

 

512

Машине и опрема

4.500.000,00

4.500.000,00

0,61%

 

 

515

Нематеријална имовина

500.000,00

500.000,00

0,07%

 

 

Укупно за функцију 110

90.499.913,00

0,00

0,00

90.499.913,00

12,22%

 

170

Трансакције везане за јавни дуг        

 

 

441

Отплата домаћих камата

1.800.000,00

1.800.000,00

0,24%

 

 

444

Пратећи трошкови задуживања

3.200.000,00

3.200.000,00

0,43%

 

 

611

Отплата главнице домаћим пословним банкама

7.100.000,00

7.100.000,00

0,96%

 

 

Укупно за функцију 170

12.100.000,00

0,00

0,00

12.100.000,00

1,63%

 

130

Опште услуге        

 

 

424

Канцеларија за младе и предузетништво

500.000,00

1.295.000,00

1.795.000,00

0,24%

 

 

Укупно за функцију 130

500.000,00

0,00

1.295.000,00

1.795.000,00

0,24%

 

 

Укупно глава 1

103.099.913,00

0,00

1.295.000,00

104.394.913,00

14,10%

1.1

 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама      

 

490

451

ЈП Пословни Центар Александровац

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,47%

 

 

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

2.600.000,00

2.600.000,00

0,35%

 

 

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

451

Агенција за стратешки развој општине Александровац

4.900.000,00

   

4.900.000,00

0,66%

 

 

451

Канцеларија за локални економски развој

5.800.000,00

   

5.800.000,00

0,78%

 

 

Укупно за функцију 490

14.200.000,00

0,00

0,00

14.200.000,00

1,92%

 

630

451

ЈКСП Александровац

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

5,40%

 

 

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (за текуће пословање предузећа и измирење обавеза из ранијих година)

24.000.000,00

24.000.000,00

3,24%

 

 

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

16.000.000,00

16.000.000,00

2,16%

 

 

Укупно за функцију 630

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

5,40%

 

 

Укупно глава 1.1

54.200.000,00

0,00

0,00

54.200.000,00

7,32%

1.2

O70

Социјална заштита  

 

 

472

Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима и друге хуманитарне помоћи

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

О70

463

Центар за социјални рад      

 

 

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

10.000.000,00

10.000.000,00

1,35%

 

 

4631

Геронтолошка служба

2.000.000,00

2.000.000,00

0,27%

 

 

Укупно за Центар за социјални рад:

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

1,62%

 

 

Укупно за функцију 070

12.100.000,00

0,00

0,00

12.100.000,00

1,63%

 

 

Укупно глава 1.2

12.100.000,00

0,00

0,00

12.100.000,00

1,63%

1.3

 

Трансфери осталим нивоима власти        

1.3.1

760

463

Дом здравља Др. Добривоје Гер Поповић

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

2,43%

 

 

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

12.300.000,00

12.300.000,00

1,66%

 

 

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

5.700.000,00

5.700.000,00

0,77%

 

 

Укупно за функцију 760

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

2,43%

1.3.2

912

Основно образовање    

1.3.2.1

912

463

ОШ “Аца Алексић“

20.890.000,00

0,00

0,00

20.890.000,00

2,82%

 

 

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти:

16.690.000,00

0,00

0,00

16.690.000,00

2,25%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

2.000.000,00

2.000.000,00

0,27%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

840.000,00

840.000,00

0,11%

 

 

421

Стални трошкови

8.000.000,00

8.000.000,00

1,08%

 

 

422

Трошкови путовања (превоз ученика)

3.200.000,00

3.200.000,00

0,43%

 

 

423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

0,07%

 

 

424

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

0,01%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

426

Материјал

1.000.000,00

1.000.000,00

0,14%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00%

 

 

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти:

4.200.000,00

0,00

0,00

4.200.000,00

0,57%

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

4.000.000,00

4.000.000,00

0,54%

 

 

512

Машине и опрема

200.000,00

200.000,00

0,03%

1.3.2.2

912

463

ОШ “Иво Лола Рибар“

18.600.000,00

0,00

0,00

18.600.000,00

2,51%

 

 

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти:

15.150.000,00

0,00

0,00

15.150.000,00

2,05%

 

 

414

Социјална давања запосленима

50.000,00

50.000,00

0,01%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

2.300.000,00

2.300.000,00

0,31%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

750.000,00

750.000,00

0,10%

 

 

421

Стални трошкови

5.800.000,00

5.800.000,00

0,78%

 

 

422

Трошкови путовања (превоз ученика)

3.600.000,00

3.600.000,00

0,49%

 

 

423

Услуге по уговору

450.000,00

450.000,00

0,06%

 

 

424

Специјализоване услуге

300.000,00

300.000,00

0,04%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

426

Материјал

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00%

 

 

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти:

3.450.000,00

0,00

0,00

3.450.000,00

0,47%

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

3.250.000,00

3.250.000,00

0,44%

 

 

512

Машине и опрема

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

Укупно за функцију 912

39.490.000,00

0,00

0,00

39.490.000,00

5,33%

1.3.3

920

Средње образовање  

 

 

463

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика

9.440.000,00

0,00

0,00

9.440.000,00

1,27%

 

 

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти:

8.540.000,00

0,00

0,00

8.540.000,00

1,15%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

400.000,00

400.000,00

0,05%

 

 

421

Стални трошкови

5.300.000,00

5.300.000,00

0,72%

 

 

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

0,00%

 

 

423

Услуге по уговору

800.000,00

800.000,00

0,11%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

400.000,00

400.000,00

0,05%

 

 

426

Материјал

700.000,00

700.000,00

0,09%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

10.000,00

10.000,00

0,00%

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000,00

10.000,00

0,00%

 

 

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти:

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

0,12%

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

Укупно за функцију 920

9.440.000,00

0,00

0,00

9.440.000,00

1,27%

 

 

Укупно глава 1.3

66.930.000,00

0,00

0,00

66.930.000,00

9,04%

 

 

Укупно глава 1 до 1.3

236.329.913,00

0,00

1.295.000,00

237.624.913,00

32,09%

2

820

Култура  

2.1

820

Дом културе  

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

9.158.473,00

5.043.358,00

14.201.831,00

1,92%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.639.367,00

902.761,00

2.542.128,00

0,34%

 

 

414

Социјална давања запосленима

500.000,00

500.000,00

0,07%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

200.000,00

20.000,00

220.000,00

0,03%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

100.000,00

50.000,00

150.000,00

0,02%

 

 

421

Стални трошкови

2.460.000,00

600.000,00

3.060.000,00

0,41%

 

 

422

Трошкови путовања

80.000,00

100.000,00

180.000,00

0,02%

 

 

423

Услуге по уговору

880.000,00

200.000,00

1.080.000,00

0,15%

 

 

424

Специјализоване услуге

1.610.000,00

500.000,00

2.110.000,00

0,28%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

1.800.000,00

600.000,00

2.400.000,00

0,32%

 

 

426

Материјал

800.000,00

600.000,00

1.400.000,00

0,19%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

250.000,00

100.000,00

350.000,00

0,05%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

512

Машине и опрема

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

Укупно

19.677.840,00

8.716.119,00

0,00

28.393.959,00

3,83%

2.2

820

Народна библиотека  

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.880.378,00

5.880.378,00

0,79%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.052.587,00

1.052.587,00

0,14%

 

 

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

70.000,00

70.000,00

0,01%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

60.000,00

60.000,00

0,01%

 

 

421

Стални трошкови

650.000,00

10.000,00

660.000,00

0,09%

 

 

422

Трошкови путовања

90.000,00

90.000,00

0,01%

 

 

423

Услуге по уговору

180.000,00

10.000,00

190.000,00

0,03%

 

 

424

Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

0,01%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

107.000,00

107.000,00

0,01%

 

 

426

Материјал

160.000,00

10.000,00

170.000,00

0,02%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

20.000,00

20.000,00

0,00%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

512

Машине и опрема

130.000,00

130.000,00

0,02%

 

 

515

Нематеријална имовина

300.000,00

150.000,00

450.000,00

0,06%

 

 

Укупно

8.999.965,00

180.000,00

0,00

9.179.965,00

1,24%

2.3

820

Завичајни музеј Жупе  

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

3.488.655,00

3.488.655,00

0,47%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

624.430,00

624.430,00

0,08%

 

 

414

Социјална давања запосленима

70.000,00

70.000,00

0,01%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

40.000,00

40.000,00

0,01%

 

 

421

Стални трошкови

315.000,00

315.000,00

0,04%

 

 

422

Трошкови путовања

80.000,00

80.000,00

0,01%

 

 

423

Услуге по уговору

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

424

Специјализоване услуге

60.000,00

50.000,00

100.000,00

210.000,00

0,03%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

250.000,00

250.000,00

0,03%

 

 

426

Материјал

340.000,00

340.000,00

0,05%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

10.000,00

10.000,00

0,00%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

210.000,00

500.000,00

710.000,00

0,10%

 

 

512

Машине и опрема

250.000,00

250.000,00

0,03%

 

 

513

Остале некретнине и опрема

40.000,00

40.000,00

0,01%

 

 

515

Нематеријална имовина

20.000,00

20.000,00

0,00%

 

 

Укупно

5.998.085,00

50.000,00

600.000,00

6.648.085,00

0,90%

2.4

820

Музеј винарства и виноградарства  

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

3.766.111,00

3.766.111,00

0,51%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

674.126,00

674.126,00

0,09%

 

 

414

Социјална давања запосленима

190.000,00

190.000,00

0,03%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

50.000,00

50.000,00

0,01%

 

 

421

Стални трошкови

165.000,00

20.000,00

185.000,00

0,02%

 

 

422

Трошкови путовања

140.000,00

40.000,00

180.000,00

0,02%

 

 

423

Услуге по уговору

350.000,00

80.000,00

430.000,00

0,06%

 

 

424

Специјализоване услуге

125.000,00

180.000,00

305.000,00

0,04%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

220.000,00

50.000,00

270.000,00

0,04%

 

 

426

Материјал

230.000,00

60.000,00

290.000,00

0,04%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

512

Машине и опрема

250.000,00

250.000,00

0,03%

 

 

515

Нематеријална имовина

250.000,00

20.000,00

270.000,00

0,04%

 

 

Укупно

6.410.237,00

450.000,00

0,00

6.860.237,00

0,93%

 

 

Укупно за функцију 820

41.086.127,00

9.396.119,00

600.000,00

51.082.246,00

6,90%

 

 

Укупно глава 2

41.086.127,00

9.396.119,00

600.000,00

51.082.246,00

6,90%

3

911

Предшколско образовање  

 

911

ПУ “Наша радост“  

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

37.299.492,00

4.080.000,00

8.670.000,00

50.049.492,00

6,76%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

8.132.289,00

564.315,00

1.577.904,00

10.274.508,00

1,39%

 

 

413

Накнаде у натури

200.000,00

1.000.000,00

200.000,00

1.400.000,00

0,19%

 

 

414

Социјална давања запосленима

1.500.000,00

400.000,00

3.000.000,00

4.900.000,00

0,66%

 

 

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

700.000,00

200.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

421

Стални трошкови

5.550.000,00

1.050.000,00

600.000,00

7.200.000,00

0,97%

 

 

422

Трошкови путовања

300.000,00

200.000,00

500.000,00

0,07%

 

 

423

Услуге по уговору

200.000,00

500.000,00

700.000,00

0,09%

 

 

424

Специјализоване услуге

                200.000,00

             700.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

             400.000,00

200.000,00

600.000,00

0,08%

 

 

426

Материјал

1.800.000,00

4.150.000,00

750.000,00

6.700.000,00

0,90%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

               30.000,00

60.000,00

90.000,00

0,01%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

512

Машине и опрема

500.000,00

800.000,00

1.300.000,00

0,18%

 

 

Укупно

56.381.781,00

13.274.315,00

15.857.904,00

85.514.000,00

11,55%

 

 

Укупно за функцију 911

56.381.781,00

13.274.315,00

15.857.904,00

85.514.000,00

11,55%

 

 

Укупно глава 3

56.381.781,00

13.274.315,00

15.857.904,00

85.514.000,00

11,55%

4

620

Развој заједнице    

4.1

620

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6.586.000,00

6.586.000,00

0,89%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.178.900,00

1.178.900,00

0,16%

 

 

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

415

Накнаде трошкова за запослене

60.000,00

60.000,00

0,01%

 

 

421

Стални трошкови

15.200.000,00

15.200.000,00

2,05%

 

 

422

Трошкови путовања

250.000,00

250.000,00

0,03%

 

 

423

Услуге по уговору

900.000,00

900.000,00

0,12%

 

 

424

Специјализоване услуге

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

147.325.100,00

45.100.000,00

192.425.100,00

25,99%

 

 

426

Материјал

700.000,00

700.000,00

0,09%

 

 

444

Пратећи трошкови задуживања

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

483

Новчане казне и пенали

0,00

0,00%

 

 

512

Машине и опрема

1.700.000,00

1.700.000,00

0,23%

 

 

515

Нематеријална имовина

200.000,00

200.000,00

0,03%

 

 

Укупнo

174.900.000,00

0,00

45.100.000,00

220.000.000,00

29,71%

 

 

Укупно за функцију 620

174.900.000,00

0,00

45.100.000,00

220.000.000,00

29,71%

 

 

Укупно глава 4.1

174.900.000,00

0,00

45.100.000,00

220.000.000,00

29,71%

4.2

560

Заштита животне средине

 

 

Фонд за заштиту животне средине  

 

 

424

Специјализоване услуге

500.000,00

 

500.000,00

0,07%

 

 

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4.500.000,00

 

4.500.000,00

0,61%

 

 

Укупно за функцију 560

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,68%

 

 

Укупно глава 4.2

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,68%

5

421

Укупно глава 4

179.900.000,00

0,00

45.100.000,00

225.000.000,00

30,39%

 

 

Пољопривреда

 

 

 

 

 

 

424

Специјализоване услуге (противградна заштита, осигурање усева и плодова, вештачко осемењавање крава…)

7.500.000,00

7.500.000,00

1,01%

 

 

426

Материјал (противградне ракете)

500.000,00

500.000,00

0,07%

 

 

Укупно за функцију 421

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

1,08%

6

473

Укупно глава 5

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

1,08%

 

473

Туризам

 

 

 

 

 

 

Туристичка организација

 

 

 

 

 

 

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.308.313,00

2.308.313,00

0,31%

 

 

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413.194,00

413.194,00

0,06%

 

 

421

Стални трошкови

490.000,00

490.000,00

0,07%

 

 

422

Трошкови путовања

435.000,00

435.000,00

0,06%

 

 

423

Услуге по уговору

632.000,00

100.000,00

732.000,00

0,10%

 

 

424

Специјализоване услуге

25.000,00

100.000,00

125.000,00

0,02%

 

 

425

Текуће поправке и одржавање

90.000,00

90.000,00

0,01%

 

 

426

Материјал

276.000,00

150.000,00

426.000,00

0,06%

 

 

482

Порези, обавезне таксе

30.000,00

30.000,00

0,00%

 

 

512

Машине и опрема

300.000,00

300.000,00

0,04%

 

 

Укупно

4.999.507,00

350.000,00

0,00

5.349.507,00

0,72%

 

 

Укупно за функцију 473

4.999.507,00

350.000,00

0,00

5.349.507,00

0,72%

 

 

Укупно глава 6

4.999.507,00

350.000,00

0,00

5.349.507,00

0,72%

 

 

Укупно раздео III

526.697.328,00

23.020.434,00

62.852.904,00

612.570.666,00

82,73%

 

 

Укупно раздео I – III

654.611.327,00

23.020.434,00

62.852.904,00

740.484.665,00

100,00%

 

 

III  ИЗВРШАВАЊЕ  БУЏЕТА

 

Члан 8.

            У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013) и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (“Службени гласник РС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

– 118 запослених у локалној администрацији на неодређено време;

– 12 запослених у локалној администрацији на одређено време.

 

Члан 9.

            Корисници јавних средстава, у складу са чланом 27е, став 34 до 38, не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2015. године.

 

Члан 10.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора општине Александровац.

 

Члан 11.

            Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

 

Члан 12.

            Распоред и коришћење средстава у 2014. години утврђених овом Одлуком за директне и индиректне буџетске кориснике у оквиру раздела I, II и III, вршиће се у оквиру одобрених апропријација и њихових финансијских планова усклађених са овом Одлуком.

Изузетно, у случају да се буџету општине Александровац из другог буџета (Републике, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Одељење за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

 

Члан 13.

            Распоред и коришћење средстава у 2014. години утврђених овом Одлуком, вршиће се по посебном акту који доноси Општинско веће, и то у оквиру следећих раздела:

            Раздео I:

            – глава 1.1 – Општинске манифестације (дан општине, сајам вина, жупске јулске игре, жупска берба), функционална класификација 160, економска класификација 424 – специјализоване услуге

– глава 2 – Опште јавне услуге: функционална класификација 160 – Месне заједнице

            Раздео II:

– глава 1 – Извршни органи општине: функционална класификација 110, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета,

– глава 1.1 – функционална класификација 090 – Општински штаб за ванредне ситуације,

– глава 1.2 – Дотације невладиним организацијама:

1. функционална класификација 130, економска класификација 481 – Дотације удружењима (финансирање програма по основу јавног конкурса),

2. функционална класификација 840, економска класификација 481 – Дотације верским заједницама

Раздео III:

– глава 1.3 – Социјална заштита: функционална класификација 070, економска класификација 463 – Центар за социјални рад (једнократне помоћи по захтевима грађана),

– глава 4.2 – Заштита животне средине: функционална класификација 560, економска класификација 424 и 451 – Фонд за заштиту животне средине,

– глава 5. – Пољопривреда: функционална класификација 421, економска класификација 424 – специјализоване услуге и 426 – материјал.

 

Члан 14.

            Општинско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Општинско веће / председник општине, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад Законом утврђеног нивоа од 10% укупних прихода, уколико је дефицит резултат реализације јавних инвестиција.

 

 

Члан 15.

            По доношењу буџета, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету општине Александровац, Одељење за буџет и финансије обавештава директне и индиректне буџетске кориснике о одобреним апропријацијама.

 

Члан 16.

Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације  утврђене овом Одлуком.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Изузетно, корисници буџетских средстава, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке.

 

Члан 17.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

 

Члан 18.

            Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2013. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а нeизвршене у току 2013. године, преносе се у 2014. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

 

Члан 19.

            Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 20.

            Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну рачуноводствену документацију за плаћање (копије).

У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

 

Члан 21.

            Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 22.

            Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, број 124/2012).

Набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.

 

Члан 23.

            Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

 

Члан 24.

            У буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2014. години.

 

Члан 25.

            Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

 

Члан 26.

            Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

 

Члан 27.

            Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

 

Члан 28.

            Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода, и то: месечно (до 05. у месецу за претходни месец) и квартално (до 10. априла за период јануар – март; до 10 јула за период јануар – јун; до 10. октобра за период јануар – септембар и до 10. јануара за период јануар – децембар).

Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим променама.

 

Члан 29.

            Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

 

Члан 30.

            Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2013. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Александровац за 2013. годину.

 

Члан 31.

            Одлуку о промени апропријације у току године у складу са чланом 61. став 1-5. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за буџет и финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода који се финансира из општих прихода буџета,  у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

 

Члан 32.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве, у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Општинско веће.

 

Члан 33.

            Повраћај погрешно или више наплаћених буџетских прихода, врши се у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему и чланом 7. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Александровац.

 

Члан 34.

            Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.

 

Члан 35.

            Одлука о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, као и одлука о дугорочном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, доносе се у складу са чланом 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

 

Члан 36.

            Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.

 

Члан 37.

            За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Одељења за буџет и финансије.

 

Члан 38.

            Одељење за буџет и финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

 

Члан 39.

            Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

 

Члан 40.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Александровац и доставити Министарству финансија Републике Србије.

 

Члан 41.

            Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Александровац, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број 020-_____/2013-01 од ________ 2013. године

 

                                                                                                        Председник Скупштине општине

                                                                                                                      мр Тома Савковић

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

            Одлука о буџету јединице локалне самоуправе јесте одлука којом се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за финасирање њене надлежности, као и одредбе битне за извршење те одлуке за једну или три године (капитални издаци исказују се за три године), а доноси је скупштина општине.

Одлука о буџету састоји се из општег и посебног дела, а припрема се и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, сходно члану 28. и 29. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013).

Одлука о буџету општине Александровац за 2014. годину, припремљена је на основу:

1. Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину, број 401-00-291/2013-03, достављеног општини Александровац 07. октобра 2013. године

2. Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, објављене на web страници Министарства финансија Републике Србије и

3. Предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава, укључујући и финансијске планове индиректних корисника буџетских средстава локалне власти.

Параметри из Упутства Министарства финансија су:

2013.

2014.

2015.

2016.

БДП (реални раст)

2,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

Инфлација, крај периода

5,0 %

5,5 %

5,0 %

4,5 %

 

У складу са посебним фискалним правилима, индексација плата врши се на следећи начин:

1. Од исплате за април 2014. године, плате се повећавају за 0,5%

2. Од исплате за октобар 2014. године, плате се увећавају за 1%.

У складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за обрачун и исплату плата према Закључцима Владе Републике Србије (плата за октобар 2013. године увећава се за 0,5%), а затим се основица увећава од плате за април 2014. године за 05,% и од плате за октобар 2014. године за 1%.

Локална власт у 2014. години може планирати масу средстава потребну за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од укупног износа средстава за плате који је планиран у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину увећаног највише до 2%, при чему се ограничење односи на укупно планиране плате из буџета локалне власти, на економским класификацијама 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412-Социјални доприноси на терет послодавца.

Ограничење масе средстава односи се и на све остале економске класификације у оквиру групе 41 – расходи за запослене, односно маса средстава која се односи на све остале економске класификације, такође може бити увећана максимално до 2% у односу на 2013. годину.

У складу са чланом 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (“Службени гласник РС“, број 104/09), максималан број запослених за општину Александровац је 118 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време.

 

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, број 62/2006 и 93/2012) средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то:

 1. Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон,
 2. Порез на земљиште,
 3. Локалне административне таксе,
 4. Локалне комуналне таксе,
 5. Боравишна такса,
 6. Накнада за коришћење грађевинског земљишта,
 7. Накнада за уређивање грађевинског земљишта,
 8. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине,
 9. Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе,
 10. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета,
 11. Приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе,
 12. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште,
 13. Приходи општинских органа управе,
 14. Остали приходи.

Изворни приходи општине Александровац за 2014. годину, планирају се у износу од 115.100.000,00 динара.

Јединици локалне самоуправе припадају следећи приходи од уступљених пореза и накнада остварених на њеној територији, и то:

 1. Порез на приходе од пољопривреде и шумарства,
 2. Порез на приходе од самосталне делатности,
 3. Порез на приходе од непокретности,
 4. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари,
 5. Порез на зараде – 80 % који се плаћа према пребивалишту запосленог,
 6. Порез на наслеђе и поклон,
 7. Порез на пренос апсолутних права,
 8. Порез на друге приходе,
 9. Накнада за промену намене пољопривредног земљишта,
 10. Новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Уступљени приходи од пореза за 2014. годину, планирају се у износу од 282.400.000,00 динара.

Изворни приходи и уступљени приходи (порези и накнаде) за 2014. годину, планирају се у укупном износу од 397.500.000,00 динара.

Трансферна средства се планирају у износу од 229.611.327,00 динара (текући ненаменски трансфери од других нивоа власти).

Одлуком су планирани и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист општине у износу од 15.000.000,00 динара, примања од продаје непокретности у износу од 10.000.000,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 2.500.000,00 динара.

 

Укупно планирани приходи буџета општине Александровац за 2014. годину износе 654.611.327,00 динара.

Приходи буџета општине Александровац за 2014. годину, за које је посебним прописима утврђена намена (наменски приходи), користиће се у складу са актима које доноси Скупштина општине и Општинско веће.

 

Одлуком о буџету општине Александровац за 2014. годину, планирају се и приходи индиректних буџетских корисника из осталих извора у следећим износима:

План прихода буџетских корисника из осталих извора за 2014. годину

Функција

Конто

Корисник

Извор 04

Извор 07 и 08

Укупно

Врста расхода

820

Култура  

820

Дом културе  

 

742151

Приходи од продаје добара и услуга

5.000.000,00

5.000.000,00

 

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

3.716.119,00

3.716.119,00

 

Укупно

8.716.119,00

 

8.716.119,00

820

Народна библиотека  

 

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

180.000,00

180.000,00

 

Укупно

180.000,00

 

180.000,00

820

Завичајни музеј Жупе  

 

733154

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине

600.000,00

600.000,00

 

742151

Приходи од продаје добара и услуга

50.000,00

 

Укупно

50.000,00

600.000,00

650.000,00

820

Музеј винарства и виноградарства  

 

744151

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

450.000,00

450.000,00

 

Укупно

450.000,00

 

450.000,00

 

Укупно за функцију 820

9.396.119,00

600.000,00

9.996.119,00

911

Предшколско образовање  

911

ДУ “Наша радост“  

 

733151

Текући трансфери од других нивоа власти

12.857.904,00

12.857.904,00

 

742151

Приходи од продаје добара и услуга

13.274.315,00

13.274.315,00

 

771111

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

3.000.000,00

3.000.000,00

 

Укупно

13.274.315,00

15.857.904,00

29.132.219,00

 

Укупно за функцију 911

13.274.315,00

15.857.904,00

29.132.219,00

620

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

 

 

 

 

733154

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине

 

40.000.000,00

40.000.000,00

 

744151

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

 

5.100.000,00

5.100.000,00

 

Укупно за функцију 620

 

45.100.000,00

45.100.000,00

473

Туризам

 

 

 

473

Туристичка организација

 

 

 

 

733151

Текући трансфери од других нивоа власти

0,00

 

744151

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

350.000,00

350.000,00

 

Укупно

350.000,00

0,00

350.000,00

 

Укупно за функцију 473

350.000,00

0,00

350.000,00

130

Канцеларија за младе

 

 

 

 

733154

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине

 

1.295.000,00

1.295.000,00

 

Укупно за функцију 130

 

1.295.000,00

1.295.000,00

 

Укупно

23.020.434,00

62.852.904,00

85.873.338,00

 

 

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2014. годину су:

– Расходи за запослене (категорија 410),

– Расходи за робу и услуге (категорија 420),

– Отплата камата и текући трошкови задуживања (категорија 440),

– Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (категорија 450),

– Трансфери осталим нивоима власти (категорија 460),

– Социјална заштита (категорија 470),

– Дотације невладиним организацијама (категорија 480),

– Остали расходи: порези, таксе, новчане казне и др. (категорија 480),

– Трансфери индиректним буџетским корисницима и средства резерве (категорија 490),

– Издаци за набавку нефинансијске имовине (категорија 500),

– Издаци за отплату главнице (категорија 610).

Према буџетској класификацији одређеној Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у оквиру класе 400  Текући расходи планирају се :

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, група:

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирају се расходи за плате, додатке и накнаде запосленима  укључујући и приправнике.

412 Социјални доприноси на терет послодавца планирају се расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

413 Накнаде у натури, планирају се расходи за накнаде за превоз на посао и са посла –месечна карта и поклони за децу запослених.

414 Социјална давања запосленима планирају се расходи за:

– накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова (породиљско боловање и боловање преко 30 дана),

-отпремнине и помоћи ( отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнина у случају отпуштања са посла и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице),

-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом ( у случају уништења или оштећења имовине).

415 Накнаде трошкова за запослене, планирају се расходи за накнаде трошкова запослених за превоз на посао и са посла (готовинска исплата)

416 Награде запосленима и остали посебни расходи , планирају се расходи за:

-јубиларне награде запослених и

-накнаде члановима комисија.

417 Посланички додатак, планирају се додаци и дневнице одборницима скупштине општине, члановима општинског већа и комисијама

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , група:

421 Стални трошкови, планирају се расходи за:

-трошкове платног промета и банкарских услуга,

-услуге за електричну енергију и трошкови грејања,

-комуналне услуге (услуге водовода и канализације),

-услуге комуникација (телефони, интернет, мобилни телефони, пошта, остале ПТТ услуге),

-трошкови осигурања (зграде, возила, опрема, осигурање запослених),

-закуп имовине,

-остали трошкови.

422 Трошкови путовања, планирају се расходи за:

-трошкове службених путовања у земљи ( дневнице, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја , остале услуге службеног превоза),

-трошкове службених путовања у иностранству ( дневнице, трошкови превоза на службеном  путу, трошкови смештаја, остале услуге службеног превоза)

423 Услуге по уговору, планирају се расходи за:

-компјутерске услуге (услуге израде софтвера и услуге одржавања рачунара),

-услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре, сајмове, саветовања и издаци за стручне испите),

-услуге информисања (услуге штампања билтена, часописа  и публикација, услуге информисања јавности, објављивања тендера и огласа, медијске услуге радија и телевизије, остале медијске услуге),

-стручне услуге (услуге ревизије, услуге вештачења, накнаде члановима комисија, остале стручне услуге),

-услуге за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге, репрезентација и поклони, остале опште услуге

424 Специјализоване услуге, планирају се расходи за:

-пољопривредне услуге (услуге ветеринарског прегледа и вакцинације и заштита биља –противградна заштита),

-медицинске услуге (здравствена заштита по уговору -Завод за јавно здравље, утврђивање смрти ван здравствене установе),

-услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, и остале специјализоване услуге.

425 Текуће поправке и одржавање, планирају се расходи за:

-текуће поправке и одржавање зграда и објеката (зидарски, столарски, молерски, радови на крову, водоводу и канализацији, централно грејање, електричне инсталације, радови на комуникацијским инсталацијама и др.),

-текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (механичке поправке, поправке електричне и електронске опреме, лимарски радови и др.),

-текуће поправке и одржавање административне опреме (намештај, рачунарска опрема, опрема за комуникацију, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство, уградна опрема и др.)

426 Материјал, планирају се издаци за набавку роба, и то:

-административни материјал (канцеларијски материјал, расходи за радну униформу, службена одећа, униформе, ХТЗ опрема, остали расходи за одећу, обућу и униформе, цвеће и зеленило и др.),

-материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература и гласила),

-материјал за саобраћај ( гориво, уља, мазива и остали материјал за превозна средства),

-материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење и инвентар за одржавање хигијене),

– материјал за угоститељство (храна, пиће),

-материјал за посебне намене ( потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и др.)

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА, група:

441 Отплата камата домаћим пословним банкама,

444 Пратећи трошкови задуживања

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,

На овој класификацији планирају се средства у виду текућих субвенција за нефинансијска преузећа:

– ЈП Пословни центар – приход од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила,

– ЈКСП Александровац – субвенције на име трошкова одржавања јавних површина и суфинансирање материјалних трошкова из општих прихода буџета,

– Агенција за стратешки развој Жупе – субвенције за материјалне трошкове Агенције и суфинансирање развојних пројеката,

– Канцеларија за локални економски развој – субвенције за материјалне трошкове Канцеларије и суфинансирање развојних пројеката

– Субвенције у оквиру Фонда за заштиту животне средине, а на основу Програма заштите животне средине за 2014. годину,

Такође, планирају се средства у виду капиталних субвенција за суфинансирање капиталних пројеката:

– ЈП Пословни центар,

– ЈКСП Александровац.

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

На овој категорији расхода планирају се текући и капитални трансфери за установе које имају статус индиректног корисника буџета Републике Србије, а за које постоје законом дефинисане обавезе финансирања одређених намена из буџета јединице локалне самоуправе ( Дом здравља, Центар за социјални рад, установе у области основног и средњег образовања).

470 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , група:

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирају се издаци за: финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи, ужина трећег детета у основним школама, финансијска подршка за пето дете, помоћ за новорођене бебе, ученичке и студентске награде-таленти, превоз старих лица, инвалида и лица ометених у развоју, накнада за лица на стручном оспособљавању и друге једнократне помоћи)

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ , група:

481 Дотације невладиним  организацијама, планирају се издаци за:

-дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације Црвеном крсту Србије-општинској организацији

-дотације осталим непрофитним организацијама (омладинским спортским организацијама, верским заједницама, удружењима грађана и политичким странкама)

482 Порези, обавезне таксе и казне, планирају се издаци за:

-порез за коришћење роба (регистрација возила),

-обавезне таксе (републичке, градске, општинске, судске),

-новчане казне (републичке казне, градске и општинске)

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

484 Накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,

            499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ (стална и текућа буџетска резерва планира се у складу са Законом)

У оквиру класе 500 – Издаци за нефинансијску имовину, планирају се:

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА,  група:

511 Зграде и грађевински објекти,  планирају се расходи за:

-изградња зграда и објеката (канцеларијске зграде и пословни простор, изградња саобраћајних објеката – путева, изградња водоводне инфраструктуре – водовод и канализација, изградња осталих објеката –отворених спортских објеката, објеката културе и др.

-капитално одржавање зграда и објеката (односи се на објекте описане у претходној тачки)

-пројектно планирање (идејни пројекти и остала пројектна документација).

512 Машине и опрема, планирају се расходи за набавку:

-опреме за саобраћај и лизинг опреме за саобраћај,

-административне опреме (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, мреже, телефони, мобилни телефони, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство)

515 Нематеријална имовина (компјутерски софтвер, књиге у библиотеци, музејски експонати и др.    )

Издаци класе 500, детаљно су дати у плану капиталних пројеката (члан 6. Одлуке о буџету општине Александровац за 2014. годину)

У оквиру класе 600 – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, планирају се:

            610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ, група:

611 Отплата главнице домаћим пословним банкама.

 

Имајући у виду да посебан део буџета сходно члану 29. Закона о буџетском систему, исказује расходе и издатке по економској класификацији расхода и издатака и трансферних плаћања и организационој класификацији расхода и издатака по корисницима буџетских средстава, одређено је 3 раздела за директне кориснике буџетских средстава са главама у оквиру сваког раздела за индиректне кориснике буџетских средстава и трансфере другим нивоима власти, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, као и дотације невладиним организацијама.

Корисници буџетских средстава локалне власти су:

1. директни корисници буџетских средстава су органи локалне власти:

-скупштина општине,

-извршни органи општине: председник општине и општинско веће и

-општинска управа,

2. индиректни корисници: месне заједнице, установе, организације и јавна предузећа основана од стране локалне власти и

3. други корисници (јавна предузећа корисници субвенција, и други корисници трансфера и дотација).

 

Укупни расходи буџета општине Александровац за 2014. годину у износу од 654.611.327,00 динара и расходи буџетских корисника из осталих извора у износу од 85.873.338,00 динара, распоређени су на директне, индиректне  и друге буџетске кориснике на следећи начин:

Раздео

Глава

Корисник

Износ

% учешће у буџету

I

1

Скупштина општине

9.652.286,00

1,30%

1.1

Општинске манифестације (дан општине, сајам вина, жупске јулске игре, жупска берба)

8.000.000,00

1,08%

2

Месне заједнице

24.198.655,00

3,27%

II

1

Извршни органи

50.613.058,00

6,84%

1.1

Општински штаб за ванредне ситуације

1.950.000,00

0,26%

1.2

Дотације удружењима

29.000.000,00

3,92%

Дотације Црвеном крсту

2.500.000,00

0,34%

Дотације верским заједницама

2.000.000,00

0,27%

III

1

Општинска управа

90.499.913,00

12,22%

Трансакције везане за јавни дуг

12.100.000,00

1,63%

Канцеларија за младе и предузетништво

1.795.000,00

0,24%

1.1

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
ЈП Пословни центар

3.500.000,00

0,47%

Агенција за стратешки развој општине Александровац

4.900.000,00

0,66%

Канцеларија за локални економски развој

5.800.000,00

0,78%

ЈКСП Александровац

40.000.000,00

5,40%

1.2

Социјална заштита
Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима и друге хуманитарне помоћи

100.000,00

0,01%

Центар за социјални рад

12.000.000,00

1,62%

1.3

Трансфери осталим нивоима власти

1.3.1

Дом здравља

18.000.000,00

2,43%

1.3.2

Основно образовање
ОШ Аца Алексић

20.890.000,00

2,82%

ОШ Иво Лола Рибар

18.600.000,00

2,51%

1.3.3

Средње образовање (Средња школа Свети Трифун)

9.440.000,00

1,27%

Трансфери индиректним корисницима

2

Установама културе

2.1

Дом културе

28.393.959,00

3,83%

2.2

Народна библиотека

9.179.965,00

1,24%

2.3

Завичајни музеј Жупе

6.648.085,00

0,90%

2.4

Музеј винарства и виноградарства

6.860.237,00

0,93%

3

Установама предшколског образовања (ПУ Наша радост)

85.514.000,00

11,55%

4.1

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

220.000.000,00

29,71%

4.2

Фонд за заштиту животне средине

5.000.000,00

0,68%

5

Пољопривреда

8.000.000,00

1,08%

6

Туристичка организација

5.349.507,00

0,72%

СВЕГА:

740.484.665,00

100,00%

 

План расхода за плате запослених које се финансирају из средстава буџета општине Александровац за 2014. годину, по буџетским корисницима, исказује се у следећој табели:

Tабела 1.

Ред.бр.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти

Маса средстава за плате планирана за 2013. годину

Маса средстава за плате планирана за 2014. годину

Буџетска средства

Остали извори

Буџетска средства

Остали извори

1

2

3

4

5

6

1.

Органи и организације локалне власти

67.783.765

68.195.257

2.

Предшколске установе

44.540.961

14.600.215

45.431.781

14.892.219

3.

Установе културе

25.768.752

1.750.000

26.284.127

        5.946.119

4.

Остале установе из области јавних служби

5.

Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране лок. власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом

7.612.725

7.764.900

6.

Остали индиректни корисници буџета

2.668.144

3.344.162

Укупно за све кориснике буџетских средстава

148.374.347

16.350.215

151.020.227

20.838.338

 

Број запослених (у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији) чије се плате финансирају из средстава буџета општине Александровац за 2014. годину, по буџетским корисницима, исказује се у следећој табели:

Табела 2.

Ред.бр.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време

Укупан број запослених

1

2

3

4

5(3+4)

1.

Органи и организације локалне власти

76

1

77

1a

Изабрана лица

6

6

Постављена лица и запослени

70

1

71

2.

Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)

37

37

3.

Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета)

4

4

4.

Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (1б+2+3)

111

1

112

5.

Предшколске установе

85

5

90

6.

Укупно за све кориснике буџетских средстава (4+5)

202

6

208

 

 

Упоредни планови расхода буџета општине Александровац по основним наменама за 2013. и 2014. годину, дати су у следећој табели:

Упоредни  планови  –  расходи  и  издаци из средстава буџета (извор финансирања 01)

Економска класификација

Врста расхода

План за 2013. годину

% структура у буџету

План за 2014. годину

% структура у буџету

410000

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

125.829.777,00

20,53%

126.845.210,00

19,38%

412

Социјални доприноси на терет послодавца

22.544.570,00

3,68%

24.175.017,00

3,69%

413

Накнаде у натури

1.000.879,00

0,16%

600.000,00

0,09%

414

Социјална давања запосленима

4.880.000,00

0,80%

3.660.000,00

0,56%

415

Накнаде трошкова за запослене

1.625.800,00

0,27%

1.606.000,00

0,25%

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.868.000,00

0,30%

1.450.000,00

0,22%

417

Посланички додатак

6.500.000,00

1,06%

6.900.000,00

1,05%

 

Укупно

164.249.026,00

26,79%

165.236.227,00

25,24%

420000

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

34.120.000,00

5,57%

32.930.000,00

5,03%

422

Трошкови путовања

2.295.000,00

0,37%

2.485.000,00

0,38%

423

Услуге по уговору

16.425.000,00

2,68%

13.142.000,00

2,01%

424

Специјализоване услуге

121.297.275,00

19,79%

22.520.000,00

3,44%

425

Текуће поправке и одржавање

7.596.152,00

1,24%

155.592.100,00

23,77%

426

Материјал

11.830.000,00

1,93%

11.686.000,00

1,79%

Укупно

193.563.427,00

31,57%

238.355.100,00

36,41%

440000

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

2.400.000,00

0,39%

1.800.000,00

0,27%

444

Пратећи трошкови задуживања

3.600.000,00

0,59%

3.400.000,00

0,52%

Укупно

6.000.000,00

0,98%

5.200.000,00

0,79%

450000

Субвенције

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

59.450.000,00

9,70%

41.800.000,00

6,39%

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

13.350.000,00

2,18%

16.900.000,00

2,58%

Укупно

72.800.000,00

11,88%

58.700.000,00

8,97%

460000

Донације, дотације и трансфери

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

80.354.149,00

13,11%

64.680.000,00

9,88%

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

3.500.000,00

0,57%

14.250.000,00

2,18%

Укупно

83.854.149,00

13,68%

78.930.000,00

12,06%

470000

Социјално осигурање и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

28.400.000,00

4,63%

20.100.000,00

3,07%

Укупно

28.400.000,00

4,63%

20.100.000,00

3,07%

480000

Остали расходи

481

Дотације невладиним  организацијама

36.200.000,00

5,90%

34.600.000,00

5,29%

482

Порези, обавезне таксе и казне

930.000,00

0,15%

810.000,00

0,12%

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.500.000,00

0,41%

0,00

0,00%

484

Накнада штете настале услед елементарних непогода

2.820.000,00

0,46%

1.200.000,00

0,18%

Укупно

42.450.000,00

6,92%

36.610.000,00

5,59%

499000

Средства резерве

499

Средства резерве

7.700.000,00

1,26%

11.000.000,00

1,68%

Укупно

7.700.000,00

1,26%

11.000.000,00

1,68%

510000

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

400.000,00

0,07%

24.210.000,00

3,70%

512

Машине и опрема

5.100.000,00

0,83%

7.860.000,00

1,20%

513

Остале некретнине и опрема

50.000,00

0,01%

40.000,00

0,01%

515

Нематеријална имовина

1.080.000,00

0,18%

1.270.000,00

0,19%

541

Земљиште

300.000,00

0,05%

0,00

0,00%

Укупно

6.930.000,00

1,13%

33.380.000,00

5,10%

610000

Отплата главнице

611

Отплата главнице домаћим пословним банкама

7.100.000,00

1,16%

7.100.000,00

1,08%

Укупно

7.100.000,00

1,16%

7.100.000,00

1,08%

Укупни  расходи

613.046.602,00

100,00%

654.611.327,00

100,00%

 

Повећање буџета за 2014. годину у односу на планирани буџет за 2013. годину, износи  41.564.725,00 динара, односно 6,78 %.

 

Поред планираних капиталних издатака из члана 6. ове одлуке, у укупном износу од 64.530.000,00 динара, који се исказују на контима класе 5, капиталним субвенцијама – 4512 и капиталним трансферима – 4632, планирана су и улагања у текуће одржавање објеката комуналне инфраструктуре на економским класификацијама:

– 425 код Месних заједница у износу од 4.500.000,00 динара и

– 425 код ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу“ у износу од 147.325.100,00 динара.

Укупно планирана средства за изградњу и капитално одржавање (класа 5) и за текуће одржавање (425) локалне инфраструктуре износе 216.355.100,00 динара, односно 33,05% од укупно планираних расхода буџета.

 

 

Одељење за буџет и финансије

 

Print Friendly, PDF & Email