«

»

јун 07

Конкутрс за доделу бесповратних средстава за набавку опреме за пчеларство у 2019. годинина територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2019.годину (“Службени лист општине Александровац“ 24/18 и 3/19) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00- 2103/2019/09 од 9.маја 2019.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2019.годину, број 020-258/2019-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 5/2019), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава за набавку опреме за пчеларство у 2019. години
на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње. Раст и унапређење конкурентности и прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта. Већи број газдинстава са која се баве производњом пчелињих производа. Повећање нивоа производње, побољшање продуктивности и квалитета производа у смањење трошкова производње. Унапређење техничко технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку опреме за пчеларство у 2019.години на територији општине Александровац.

2. Висина и намена средстава

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ од 500 000,00 динара. Износ подстицаја по кориснику за набавку опреме за пчеларство у 2019.години је 70%, од инвестиције, без ПДВ-а. Подстицајна средства могу се остварити за највише два рачуна који су у укупном износу већи од 20.000,00 динара и мањи од 50.000,00 динара.

3. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници с територије општине Александровац и са производњом на тероторији општине Александровац и то:

– Физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, чија су газдинства у активном статусу за 2019.годину.
– Предузетници и правна лица уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју), са територије општине Александровац .

4. Услови за учешће на конкурсу

1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро,макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
7. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне даџбине према локалној самоуправи;
8. Да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме.
9. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.
10. Добављач и подносилац захтева не могу представљати повезана лица.

5. Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 05.11. 2019.године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за набавку опреме за пчеларство у 2019. години на територији општине Александровац, подносе се од 10.јуна 2019.године, за опрему купљену у периоду од 10.јуна 2019.године до 05.11.2019.године.

6. Потребна документација којом се доказује
испуњеност услова за учешће на конкурсу

1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1;
2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу;
3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна;
4. Рачун или предрачун који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова, издатих после објављивања Конкурса. Уз рачун прилаже се фискални исечак, односно оверена потврда о преносу средстава, односно оверен извод из банке. Такође треба приложити отпремницу, односно фактуру.
Потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у сличају када је плаћање извршено безготовинско;
5. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну-предрачуну;
6. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2019.годину коју издаје Управа за трезор;
7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о сточном фонду за 2019. годину;
8. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације и др. из буџета Републике Србије), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,Образац 2;
9. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца;
10.Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;
11.Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;
12.Јединствена царинска исправа за увезену опрему.

Додатна обавезна документација за правна лица:

1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева;
2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти;

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

7. Начин достављања пријава

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру Услужног центра општине Александровац, или може бити послат поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац са назнаком за Конкурс за доделу бесповратних средстава за опрему за пчеларство у 2019. години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац – не отварај“

8. Контакт за додатне информације

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац.

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава за опрему за пчеларство у 2019. години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе: www.aleksandrovac.rs

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 320-46-1/2019-06 Дана: 07. јуна 2019. године

Обрадила
Радица Џамић Старинац,дипл.инж

Начелник
Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email