«

»

мај 29

Конкурс за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у 2020.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2020. годину број 020-605/2019-01 (,,Службени лист општине Александровац“ број 19/2019) и Одлуке о ребалансу буџета општине Александровац за 2020.годину број 020-45/2020-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2020),сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-3103/2020-09 од 20. маја 2020.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2020.годину, број 020-142/2020-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 11/2020), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

За машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у 2020.години на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

 Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, веће површине са постављеним уређајима и опремом.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у

2020.години на територији општине Александровац.

 

 1. Висина и намена средстава

За реализацију ове мере, укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Правилнику и по Конкурсу износи до 1.000.000,00 динара.

Износ подстицаја по кориснику за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у 2020.години је 70%,  од инвестиције, без ПДВ-а. Подстицајна средства могу се остварити за највише два рачуна у укупном износу већем од 20.000,00динара , а мањим од 65.000,00динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева на територији општине Александровац у 2020. години. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева, које су купљене по расписивању Конкурса до 5.11.2019.године. Захтев се подноси од 8.јуна до 5.новембра 2020. године.

 

 1. Корисници средстава

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом. Привредна друштва регистрована у националном регистру у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са територије општине Александровац. Земљорадничке задруге-које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

 1. Услови за учешће на конкурсу

                                                                                                                                           

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро,макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

 1. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 2. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи;

8.Да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке садница;

 1. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

          10.Добављач и подносилц захтева не могу представљати повезана лица.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 5.11.2020.године. Захтеви за доделу

бесповратних средстава за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у 2020.години на територији општине Александровац подносе се од 8.јуна 2020.године до 05.новембра 2020.године. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева купљене по расписивању Конкурса до 5.11.2020.године.

           

 1. Потребна документација којом се доказује  испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1;
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу;
 3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна;
 4. Рачун или предрачун који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова.
 5. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну;
 6. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2020.годину коју издаје Управа за трезор;
 7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са биљном структуром и катастарским парцелама за 2020. годину, коју издаје управа за трезор;
 8. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,Образац 2;
 9. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца;

10.Инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подизање вишегодишњих засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини;

11.Уговор о закупу, односно коришћењу, ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа;

 1. Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;

13.Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;

14.Јединствена царинска исправа за машине, уређаје и опрему за наводњавање.

 

Додатна обавезна документација за правна лица:

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева;
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти;

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

 1. Начин достављања пријава

 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или могу бити послате поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац, са назнаком за Конкурс за доделу бесповратних средстава  за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у 2020. години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“

 

 1. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац.

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава за машине, уређаје и опрему за наводњавање усева у 2020. години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs  

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 320-39-1/2020-06 од 28.маја 2020.године

 

                 

                      Обрадила                                                                                                Начелник

    Радица Џамић Старинац,дипл.инж.                                                    Иван Новаковић, дипл.правник

ОБРАЗАЦ

ПРИЈАВА

ПРАВИЛНИК

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email