«

»

нов 18

Конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2021.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (“Службени лист општине Александрова“ број 28/20, 3/21, 10/21), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320/00/03645/2021/09 од 16. априла 2021.године, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2021.годину, број 020-368/2021-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2021), сагласности  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-09062/2021-09 од 12.октобра 2021.године, Измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Александровац за 2021.годину, број 020-822/2021-01 од 9.новембра 2021.године (“Службени лист општине Александровац“ број 25/2021), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2021.години на територији општине Александровац

 

1.Циљ и предмет конкурса

 

            Циљ је подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност  дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, већa, бржa и квалитетнијa обрада земљишта, припрема и складиштење сточне хране, храњење и појење животиња у адекватним условима, заштита засада, производња у заштићеном простору и др.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за меру 101 Инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021.години на територији општине Александровац.

 

 1. Висина и намена средстава

 

За реализацију мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021.години на територији општине Александровац, укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Правилнику и по Конкурсу износи до 8.450 000,00 динара. 

Износ подстицаја по кориснику за меру 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021.години:

 За сектор млеко, шифре инвестиција: 101.1.3., 101.1.4., 101.1.5., 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.9., 101.1.10., 101.1.11., 101.1.12., 101.1.13., 101.1.14., 101.1.15., 101.1.16., 101.1.17., је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максималан износ подстицаја по кориснику средстава за подстицаје из сектора млеко је 250.000,00динара. Износ подстицаја за сектор месо, шифре инвестиција: 101.2.3., 101.2.6., 101.2.7., 101.2.8., 101.2.9., 101.2.10., 101.2.11., 101.2.12., 101.2.13., 101.2.14., 101.2.15., 101.2.16., 101.2.17., 101.2.18., је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максималан износ подстицаја по кориснику за сектор месо је 250.000,00динара по кориснику, осим за шифру инвестиције 101.2.5,. износ подстицаја за набавку машина и опреме за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала; и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд. по кориснику је 50% од инвестиције без ПДВ-а. Максималан износ подстицаја по кориснику за инвестицију 101.2.5 је 100.000,00 динара. Износ подстицаја за сектор производње конзумних јаја, шифре инвестиције: 101.3.1., 101.3.2., 101.3.4., је 60% од инвестиције, без ПДВ-еа. Максималан износ подстицаја по кориснику за сектор производње конзумних јаја је 250.000,00динара. Износ подстицаја зе сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифре инвестиција: 101.4.2., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6., 101.4.7., 101.4.8., 101.4.9., 101.4.10., 101.4.11., 101.4.12., 101.4.13., 101.4.14., 101.4.15., 101.4.16., 101.4.17., 101.4.18., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.25., 101.4.26., 101.4.27., је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максимамалан износ подстицаја по кориснику је 250.000,00динара, осим за инвестиције 101.4.1., подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, где је износ подстицаја по кориснику 70 % од инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ подстицаја по кориснику 120.000,00 динара, за инвестицију 101.4.19., машине за примарну обраду земљишта, износ подстицаја по кориснику је 50% од инвестиције без ПДВ-а, максимални износ по кориснику је 50.000,00 динара и за инвестицију 101.4.28. машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, износ подстицаја по кориснику је 70% од инвестиције без ПДВ-а. Подстицајна средства за инвестицију 101.4.28. могу се остварити за највише два рачуна у укупном износу већем од 20. 000,00 динара, а мањем од 65. 000,00 динара. Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др), шифре инвестиције: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6., 101.5.7., 101.5.8., 101.5.9., 101.5.10., износ подстицаја по корснику је 60% од инвестиције без ПДВ-еа. Максималан износ по кориснику за сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) је 250.000,00динара. За сектор пчеларство, мера 101.6.2., набавка новe опреме за пчеларство је 80% од инвестиције без ПДВ-а. Подстицајна средства могу се остварити за највише два рачунa који су у укупном износу већи од 20.000,00 динара. Максималан износ подстицаја по кориснику је 80.000,00 динара. Максималан износ подстицаја по кориснику износи 100.000,00динара.  

Укупан износ подстицаја по кориснику за меру 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2021.годину је 250 000,00динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за машине и опрему за меру 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021.години на територији општине Александровац. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за машине и опрему за одређену шифру инвестиције за 2021.години наведену у табели 1., које су купљене по расписивању Конкурса а најкасније до 17.12.2021.године.

 

Табела 1. Инвестиције предвиђене мером 101(Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава)

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције
101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;
101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
101.1.7 Опрема за третман папака
101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта
101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта
101.1.11 Машине за ђубрење земљишта
101.1.12 Машине за сетву
101.1.13 Машине за заштиту биља
101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева
101.1.15 Машине за транспорт
101.1.16 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева
101.2.3 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака
101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту ст
101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
101.2.7 Опрема за третман папака
101.2.8 Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези
101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта
101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта
101.2.12 Машине за ђубрење земљишта
101.2.13 Машине за сетву
101.2.14 Машине за заштиту биља
101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева
101.2.16 Машине за транспорт
101.2.17 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева
101.3.1 Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја
101.3.2 Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја
101.3.4 Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива
101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
101.4.5 Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.6 Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.7 Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору
101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
101.4.9 Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору
101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору
101.4.11 Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)
101.4.12 Набавка бокс палета за транспорт и складиштење производа
101.4.13 Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа
101.4.14 Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа
101.4.15 Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа
101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
101.4.17 Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију
101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза
101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта
101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта
101.4.21 Машине за ђубрење земљишта
101.4.22 Машине за сетву
101.4.23 Машине за садњу
101.4.24 Машине за заштиту биља
101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева
101.4.26 Машине за транспорт
101.4.27 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта
101.5.4 Машине за сетву
101.5.5 Машине за садњу
101.5.6 Машине за заштиту биља
101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева
101.5.8 Машине за транспорт
101.5.9 Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева
101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

 

 

 

 1. Корисници средстава

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом. Привредна друштва регистрована у националном регистру у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, са територије општине Александровац. Земљорадничке задруге-које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

 

 1. Услови за учешће на конкурсу

                       

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 3. За предузетника и правно лице: регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних гадинстава и налазити се у активном статусу; мора бити регистровано у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Да није у Агенцији за привредне регистре регистровано: да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности; да је осуђиван због привредног преступа и поступка ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другого органа са обавезујућом снагом. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 

4.Уколико је корисник привредно друштво треба да:- је разврстано у микро,макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;- у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;-није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;

5.Уколико је корисник земљорадничка задруга треба да је разврстана у микро, макро или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

 1. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 2. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи; 

8.Да наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке;

 1. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

          10.Добављач и подносилц захтева не могу представљати повезана лица.

 1. По редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених Правилником.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 17.децембра.2021. године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за горе наведене инвестиције у оквиру мере 101Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021.години,  подносе у току године са почетком од 18.новембра 2021.године, осим за инвестиције: 101.2.5,. машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала; и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд., 101.4.1., подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, 101.4.19., машине за примарну обраду земљишта,  101.4.28. машине, уређаји и опрема за наводњавање усева, 101.6.2., набавка новe опреме за пчеларство који се предају од 17.маја 2021.године  до  17.децембра 2021.године. Документација поднета на Конкурс не враћа се. Средства за подршку инвестиција према Правилнику и по Конкурсу додељују се бесповратно. 

 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за машине и опрему за одређену шифру инвестиције у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2021.години наведену у табели 1., купљене по расписивању Конкурса до 17.12.2021.године. 

           

 1. Потребна документација којом се доказује 

испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Читко попуњен образац пријаве који чини саставни део Конкурса. Образац 1; 
 2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ, односно овлашћеног лица у правном лицу; 
 3. Фотокопија картице наменског текућег рачуна; 
 4. Рачун који мора да гласи на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћања трошкова. Уз рачун прилаже се фискални исечак, односно оверена потврда о преносу средстава, односно оверен извод из банке. Такође треба приложити отпремницу, односно фактуру.

Потврда банке о преносу средстава или извод (оверени од стране банке) у сличају када је плаћање извршено безготовинско;

 1. Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а, тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну;
 2. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2021.годину коју издаје Управа за трезор; 
 3. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури за 2021.годину, издату од Управе за трезор за машине и опрему из сектора воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће и сектора остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др);
 4. 8. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о сточном фонду за 2021. годину, издату од Управе за трезор за машине и опрему из сектора млеко, сектора месо, сектора производње конзумних јаја и сектора пчеларство; 
 5. 9. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја,Образац 2; 
 6. 10. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од 3 месеца; 
 7. 11. Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева  и прилажу се у оригиналу или као оверена копија;

12.Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача;

13.Јединствена царинска исправа за увозне машине, уређаје и опрему.

 

Додатна обавезна документација за правна лица: 

 1. Извод из Агенције за привредне регистре не старији од три месеца од дана подношења захтева; 
 2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
 3. Отворен посебан наменски подрачун код Управе за трезор или поднет захтев за исти; 

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије. 

 

 1. Начин достављања пријава

 

Захтев са потребном документацијом доставити лично на шалтеру  Услужног центра општине Александровац, или могу бити послате поштом на адресу: Општина Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац, са назнаком за Конкурс за доделу бесповратних средстава  за машине и опрему за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња у 2021. години на територији општине Александровац за “Комисија за подстицаје развоја пољопривреде општине Александровац  – не отварај“ 

 

 1. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац. 

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних за машине и опрему за инвестиције из мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021. години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs   

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 320-608-1/2021-06 од 17.новембар 2021.године

 

 

                                Обрадила                                                                                      Начелник општинске ураве 

Начелник одељења за пољопривреду и рурални развој                                        Милан Минић, дипл.правник

            Радица Џамић Старинац,дипл.инж.                                                   

 

ПРАВИЛНИК

 

Print Friendly, PDF & Email