«

»

јун 06

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање – ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ 2017

На основу чл. 137, 138 и 141 Закона о спорту  „Сл.гласник РС“ бр. 10/2016; Одлуке о одобравању и финснсирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта  IV број 020-74/2017 од 29.марта 2017„Сл.лист општине Александровац бр 4/2017”; Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Алексанровац број 020-411/2015-01 од 21. августа 2015 „Сл. Лист општине Александровац бр 8/2015“ и Одлуке о буџету општине Александровац за 2017 број 020-655/2016-01 од 20 децембра 2016 „Сл. Лист општине Александровац бр 15/2016“, Начелник Општинске управе Општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање посебног програма у области спорта

-ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ 2017-

 

Одлуком о буџету општине Александровац за 2017 годину број 020-655/2016-01 од 20 децембра 2016 „Сл. Лист општине Александровац бр 15/2016“ у разделу 5, програм 14 развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, функција 810, економска класификација 481 донације невладиним организацијама, од планираног износа 12.000.000,00 динара, 670.000,00 динара се опредељује за финансирање и суфинансирање посебног програма у области спорта на подручју општине Александровац за 2017, за организовање спортских такмичења од посебног значаја за општину

Носилац програма мора да испуни следеће услове:

 1. да буде регисрован у складу са Законом;
 2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са законом;
 3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 4. да има седиште на територији Александровац, ако Законом није другачије одређено;
 5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 6. да је предходно обављао делатност најмање годину дана;
 7. да испуњава , у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 9. да располаже капацитетом за реализацију програма

 

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацијеи програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организациајма социјалног осигурања
 3. буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту

 

Kонкурсна документација коју треба доставити:

 

Документацију доставити:

У року од  10 (десет) дана од дана објављивања конкурса, на адресу ул. Јаше Петровића 26, 37230 Александровац, или предати на писарници Општинске управе Александровац у затвореној коверти са назнаком К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање посебног програма у области спорта -ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ 2017-

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:  I 020-127/2017-  од 06. јуна 2017.године

 

 

                                                                                                                                                      Начелник

                                                                                                                               Иван Новаковић, дипл. правник

 

Образац бр.5 предлог  посебног програма

КОНКУРС – за финансирање и суфинансирање посебног програма у области спорта

 

Print Friendly, PDF & Email