«

»

јан 03

Koнкурс за доделу средстава – Удружењима грађана

            На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 24/2018 ), раздео 5 функционална класификација  090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, 80, 81, 82, 84 и 100 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

 

Општинска управа  општине Александровац дана 03. јануара 2019. године расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

IРасписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2019. годину у укупном износу од 11.500.000,00 динара  за суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  подршка социо-хуманитарним организацијама                                                                   2.200.000,00 динара

–  верске и остале услуге  заједнице                                                                                        3.500.000,00 динара

– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара

 

II – Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  2. традиционалне верске заједнице
  3. удружења у области културе

 

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

–  развоју културе, омладинског културног уметничког ствaралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

–   културних и научних програма, изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,

–  повећању квалитета живота и рада бораца, инвалида, лица са посебним потребама, подстицај наталитета, помоћ старима и други  хуманитарни програми.

 

IIIПријаве на конкурс са програмима достављају се у затвореној коверти, на прописаном обрасцу  у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом ,,Конкурс за доделу средстава удружењима грађана“  и са назнаком области у којој се реализује програм.

 

 Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм са образложењем постојања јавног интереса општине,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
  5. Статут удружења
  6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

IV –  О поднетим пријавама одлучује начелник Општинске управе на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 ,5/2015 и 15/2016), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

           

V – Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 029.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 IБрој: 401-17/2019 од  03. јануара  2019. године

 

 

 

                                                       НАЧЕЛНИК

                                       Иван Новаковић, дипл. правник, с.р.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Print Friendly, PDF & Email