«

»

феб 10

Конкурс за доделу средстава – Удружења грађана

На основу члана 16., раздео 5 глава 1- дотације и накнаде из буџета Одлуке о буџету општине Александровац за 2017. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 13/2015 и 1/2017 – исправка ) и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

Општинска управа  општине Александровац дана 10.фебруара 2017. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2017. годину у укупном износу од 22.700.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  подршка социо-хуманитарним организацијама 5.000.000,00 динара,

–  верске и остале услуге  заједнице 1.200.000,00 динара

– очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа , добара и баштине 4.500.000,00 динара,

-обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта, 12.000.000,00 динара.

II          Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  2. традиционалне верске заједнице
  3. удружења у области културе
  4. удружења у области спорта,спортске омладинске организације, савез спортова

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-Културних и научних програма , изградњу или обнову цркава и верских објеката , адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката , инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

-повећању квалитета живота и рада бораца,инвалида ,лица са посебним потребама, подстицај наталитета,помоћ старима и други  хуманитарни програми,

– развоју спортског стваралаштва и развоју и афирмацији  масовног спорта: одржавање  спортских објеката , стварање услова  за повећање обухвата  и квалитет рада са младим спортским талентима, организовање спортских такмичења, спортских приредби  и манифестација од интереса за општину  и других активности којима се доприноси остваривању  јавног интереса у области  спорта.

III         Пријаве на конкурс са програмима достављају се у затвореној коверти , на прописаном обрасцу  у року од 10 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “ Конкурс за доделу средстава удружењима “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

            Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм са образложењем постојања јавног интереса општине,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
  5. Статут удружења
  6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

IV         О поднетим пријавама одлучује Општинска управа на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 ,5/2015 и 15/2016), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

           

V          Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац.

            НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 029.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 IБрој: 401-271/2017-01 од  10. фебруара  2017. године

 

                         НАЧЕЛНИК

            Добрила Вукојевић, дипл. правник

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Print Friendly, PDF & Email