«

»

јан 22

КОНКУРС – За доделу средстава буџета општине Александровац

На основу члана 13. Одлуке о буџету општине Александровац за 2014. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/2013), члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-1216/2013-01 од 26.12.2013. године,

Општинско веће општине Александровац дана 22.01.2014. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2014. годину, у износу од 29.000.000,00 динара,предвиђених у Разделу II – Извршни органи, глава 1.2, функција 130, економска класификација 481 – Дотације удружењима.

 

II         Право учешћа на Конкурсу имају:

 

1.      удружења у области културе

2.      удружења пољопривредника

3.      удружења етничких група

4.      удружењаи савези лица са посебним потребама

5.      удружења која се баве хуманитарним радом

6.      удружења у области спорта

 

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног и уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

– развоју пољопривреде и сточарства

– повећању квалитета живота и рада етничких група и лица са посебним потребама,

– раду хуманитарних удружења,

– раду удружења у области спорта.

 

III        Захтеве са програмима доставити у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “по Конкурсу за доделу средстава удружењима“ и са назнаком области у којој се реализује програм.

 

            Уз захтев за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

 

1.      Програм,

2.      Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,

3.      Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа

4.      Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

IV        О поднетим захтевима одлучује Општинско веће на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010), у року од 30 дана од истека рока за подношење захтева по Конкурсу.

           

V         Конкурс се објављује у медијима и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

Контакт телефон за информације: 037 751 – 297.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 400-1/2014-01 од 22. јануара 2014. године


ПРЕДСЕДНИК

                                                                                           Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email