«

»

дец 25

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2018. годину – удружењима грађана

 На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 97, 102 и 109 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

Општинска управа  општине Александровац дана 25. децембра 2017. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2018. годину у укупном износу од 10.000.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  подршка социо-хуманитарним организацијама 1.500.000,00 динара,

–  верске и остале услуге  заједнице 3.000.000,00 динара

– очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа , добара и баштине 5.500.000,00 динара,

 

II          Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  2. традиционалне верске заједнице
  3. удружења у области културе

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-Културних и научних програма , изградњу или обнову цркава и верских објеката , адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката , инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

-повећању квалитета живота и рада бораца,инвалида ,лица са посебним потребама, подстицај наталитета,помоћ старима и други  хуманитарни програми,

III         Пријаве на конкурс са програмима достављају се у затвореној коверти, на прописаном обрасцу  у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “ Конкурс за доделу средстава удружењима “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

            Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм са образложењем постојања јавног интереса општине,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
  5. Статут удружења
  6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

IV         О поднетим пријавама одлучује Општинска управа на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 ,5/2015 и 15/2016), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

           

V          Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац.

            НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 029.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 IБрој: 401-2635/2017-01 од  25. децембра  2017. године

 

 

 

                         НАЧЕЛНИК

            Иван Новаковић, дипл. правник

КОНКУРС(*.pdf)

ОБРАСЦИ(*.docx)

 

 

Print Friendly, PDF & Email