«

»

мар 02

Koнкурс – за доделу средстава буџета општине Александровац

 На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2016. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 13/2015), члана 3. Правилника  o поступку и начину доделе средстава буџета  удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 и 5/2015)

Општинско веће општине Александровац на 110 седници одржаној 29.фебруара 2016. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2016. годину за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана и то:

–  верске и остале услуге  заједнице 600.000,00 динара

– подстицаји културном и уметничком стваралаштву -услуге културе 200.000,00 динара,

II          Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. традиционалне верске заједнице
  2. удружења у области културе

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

-Културних и научних програма , изградњу или обнову цркава и верских објеката , адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката , инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

III         Пријаве на конкурс са програмима достављају се на прописаном обрасцу  у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “ Конкурс за доделу средстава удружењима “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
  5. Статут удружења
  6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

 

IV        О поднетим пријавама одлучује Општинско веће на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 и 5/2015), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

 

V         Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац.

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 029 лок 25.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 IБрој: 401-256-1/2016-01 од  29. фебруара  2016. године

 

 

                         ПРЕДСЕДНИК

                                                                            Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

 

Print Friendly, PDF & Email