«

»

мај 24

Конкурс за доделу новчане награде талентованим ученицима и студентима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), члана 4. Правилника о наградама талентованим ученицима и студентима са територије општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-219/2015-01 од  21.маја 2015. године,

Општинско веће  општине Александровац, 21. маја  2015. године, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ  НАГРАДЕ  ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА  И СТУДЕНТИМА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину, предвиђених у Разделу 2 – Извршни органи, глава 2,дотације и награде из буџета, програм 11:социјална и дечја заштита , програмска активност 0901-0006: дечја заштита, функција 090, позиција 38,економска класификација 472 – накнаде из буџета –накнаде за социјалну заштиту из буџета ( ученичке и студентске награде ).

 

II          Право учешћа на конкурсу имају:

 

ученици основних и средњих школа са територије општине Александровац за освојено прво, друго и треће место на међународним или републичким такмичењима и олимпијадама знања које организује надлежно Министарство,

студенти који постижу надпросечне резултате у току студирања изражене кроз просечну оцену током студирања – најмања просечна оцена 9 и студенти којима је одобрено учешће у међународној размени студената ради стручног усавршавања.

 

III         Учесници конкурса – студенти уз пријаву на конкурс прилажу:

–  доказ о просечној оцени (9 и више)  у току студирања односно доказ да му је одобрено учешће у међународној размени и да је изабран на конкурсу ради стручног усавршавања на неком од страних универзитета, института и сл.

– доказ о пребивалишту, односно боравишту за избегла и расељена лица на територији општине Александровац.

 

Учесници конкурса – ученици уз пријаву на конкурс прилажу:

– фотокопију дипломе о освојеном једном од прва три места на међународном и републичком такмичењу,

доказ о пребивалишту, односно боравишту за избегла и расељена лица на територији општине Александровац.

 

НАПОМЕНА :ДОКАЗ О ПРЕБИВАЛИШТУ, односно БОРАВИШТУ ПРИБАВЉА Орган Општинске управе по службеној дужности.

 

IV        Пријаве се достављају  у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Александровац, и то од 25. маја 2015.године до 8.јуна 2015.године у 15,00 часова, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комисији за доделу новчаних награда талентованим ученицима и студентима, улица Јаше Петровића 26, Александровац.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

V         Конкурс се објављује у медијима и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

Контакт телефон за информације: 037 3552 502.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:020 -219-1/2015-01 од 21. маја 2015. године

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                        Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email