«

»

мар 19

Конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018 – Удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 102 и 109, става 5 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2018. годину број 401-2635/2017-01 од 30.01.2018 године (“ Сл. лист општине Александровац “ број 1/2018) и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016)

Општинска управа  општине Александровац дана 19. марта 2018. године расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I       Расписује се конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018. годину у укупном износу од 1.050.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса  и то у областима :

–  верске и остале услуге  заједнице 1.000.000,00 динара

– очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа , добара и баштине 50.000,00 динара,

II        Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. традиционалне верске заједнице
  2. удружења у области културе

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Право на доделу средстава  не могу остварити она удружења која су то право остварила по основу конкурса број 401-2635/2017-01 од 25.12.2017. године.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-Културних и научних програма , изградњу или обнову цркава и верских објеката , адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката , инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

III    Пријаве на конкурс са програмима достављају се у затвореној коверти, на прописаном обрасцу  у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа  – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “ Конкурс за доделу средстава удружењима “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

            Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм са образложењем постојања јавног интереса општине,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.
  5. Статут удружења
  6. Одлука о прихватању програма од надлежног органа удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

IV   О поднетим пријавама одлучује Општинска управа на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 ,5/2015 и 15/2016), у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава  по Конкурсу.

          

V      Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и интернет страници општине Александровац.

            НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ се може преузети у услужном центру Општинске управе или на званичном сајту општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 029.

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 I Број: 401-674/2018-01 од  19. марта  2018. године

                            НАЧЕЛНИК

            Иван Новаковић, дипл. правник

 

KОНКУРС

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Print Friendly, PDF & Email