«

»

јун 06

Конкурс за доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у 2019.години на територији општине Александровац

           На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19), Одлуке о буџету општине Александровац за 2019.годину (“Службени лист општине Александровац“ 24/18 и 3/19) сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00- 2103/2019/09 од 9.маја 2019.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2019.годину, број 020-258/2019-01 (“Службени лист општине Александровац“ број 5/2019), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

 

К О Н К У Р С

 

За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења

у области пољопривреде у 2019.години на територији општине Александровац

 

                                                                                                      1.Циљ и предмет конкурса

 

Општи циљ овог програма је системско унапређење квалитета живота у руралним срединама кроз равноправнију расподелу дохотка и повећање економских могућности као и њихов праведнији друштвени положај. Ова мера као приоритет има повећање конкурентности, али обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима удружења и задруге могу бити значајан актер.

Како су на територији општине Александровац присутна углавном мања пољопривредна газдинства са малим поседима и уситњеном производњом, то је и пласман робе  на тржиште веома отежан, процене су да пољопривредна газдинства која имају неки вид сарадње са удружењима имају већих могућности уз заједнички наступ на тржишту и већи пласман робе.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења у 2019.години на територији општине Александровац.

 

2. Висина и намена средстава

За реализацију ових подстицаја предвиђен је укупан износ од 500 000,00 динара. Износ подстицаја по кориснику је 70% од инвестиције без ПДВ-а, максимално до 100 000,00 динара

Средства су намењена као економско финасијски подстицај за удружења и имају за циљ повећање обима производње и стварање могућности раста и новог запошљавања, економске сигурности пољопривредних произвођача.

3. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници сa територије општине Александровац и  са производњом на територији општине Александровац и то:

 

 -Удружења из области пољопривредне производње.

4. Услови за учешће на конкурсу

 

            Право на коришћење бесповратних средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

           

 1. 1. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 2. 2. Подносилац пријаве мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише.
 3. Удружења морају имати најмање 3 члана који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;
 4. 4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја (средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе или донаторских организација);
 5. 5. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи;
 6. Да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом у складу са Правилником и објављеним Конкурсом;
 7. Да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 8. Да им у року од једне године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 9. Да рачун подносиоца пријаве није у блокади у периоду од 1.јануара 2019. године;
 10. Да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.
 11. Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

5.Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 05.11. 2019.године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у 2019.години на територији општине Александровац, подносе се од 07.јуна 2019.године до 31.августа 2019.године.

           

6. Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за учешће на конкурсу

 

 1. Образац пријаве на Конкурс са потписом и печатом подносиоца;
 2. Образац предлога програма рада удружења са финансијским планом;
 3. Потврда Агенције за привредне регистре да над удружењем пољоприврених произвођача није покренут стечајни поступак ликвидације – издат након објављивања Конкурса;
 4. Оверен посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор, за подстицајна срдства из Пограма или поднет захте за исти – оригинал или фотокопија наменског динарског рачуна;
 5. Рачун или предрачун за предметну инвестицију ( да није издат пре расписивања Конкурса у 2019.години);
 6. Потписана и оверена изјава под кривичном и материјалном одговорношћу, да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење средстава. Образац 2
 7. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је удружење измирило све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања јавног позива; 8. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је удружење измирило све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
 8. Писмена сагласност најмање 3 члана удружења да дају подршку пројекту за који удружење конкурише.
 9. Оснивачки акт удружења пољопривредних произвођача (оригинал или оверена фотокопија).
 10. Годишњи финансијски извештај за 2017.годину и 2018.годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс)- оверени од стране књиговође и законског заступника привредног субјекта;
 11. Пописна листа основних средстава на дан 31. децембра 2018.године;
 12. Оригинал потврде надлежног органа да субјекат у последњој години пре објвљивања Конкурса није изречена правоснажна мера забране обављања делатности издата након објављивања Конкурса;
 13. Потврда да рачун удружења пољопривредних произвођача није у блокади од 01. јануара 2019. године, издат након објављивања Конкурса;
 14. Оверену изјаву корисника да ће опрему и друга средства купљена од подстицајних средстава из Програма, користити у складу са њиховом наменом из одобреног Програма најмање 5 година;

 

         Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

8. Критеријуми селекције

 

Критеријуми и начин бодовања за подносиоце захтева за удружења:

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1 Број чланова удружења 3-5  да 5
2 Број чланова удружења 5-10 да 10
3 Број чланова удружења 10 и више да 15
4 Досадашње коришћење средстава за удружења од: Локалне самоуправе, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донаторских организација и других средстава са буџета Републике Србије – трећи пут да 0
5 Досадашње коришћење средстава за удружења од: Локалне самоуправе, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донаторских организација и других средстава са буџета Републике Србије- други пут да 5
6 Досадашње коришћење средстава за удружења од: Локалне самоуправе, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донаторских организација и других средстава са буџета Републике Србије- први  пут да 10
7 Корисник инвестиције је одустао од инвестиције у претходном периоду- једном да -5
8 Корисник инвестиције је одустао од инвестиције у претходном периоду- два пута да -10
9 Корисник инвестиције је одустао од инвестиције у претходном периоду- три пута да -15
10 Најмање 5 чланова удружења има одговарајуће стручно знање- искуство у производњи од најмање 5 година (уписан у РПГ) да 5
11 Најмање 5 чланова удружења има одговарајуће стручно знање- средња школа да 10
12 Најмање 5 чланова удружења има одговарајуће стручно знање- факултет да 15
13 Најмање три члана удружења је жена да 15
14 Најмање три члана удружења су лица млађа од 40 година да 15
15 Оцена одрживости инвестиције удружења да 20
16 Пољопривредна газдинства најмање пет чланова удружења налазе се на подручју са отежаним условима рада да 10
17 Подносилац захтева има искуства у управљању пројектима да 10
18 Пројекат (програм) подржава од 3-5 чланова удружења пољопривредних произвођача да 10
19 Пројекат подржава од 5-10 чланова удружења пољопривредних произвођача да 15
20 Пројекат подржава преко 10 чланова удружења пољопривредних произвођача да 20
Укупан број бодова 160

                                                                                                           

9. Обавезе корисника подстицаja

 

            Корисник коме буду одобрена средства, обавезује се да по завршетку активности предвиђене програмом, а најкасније до 1. децембра 2019.године Комисији поднесе Извештај одобрених средстава и достави следећу документацију:

 

 1. Рачуне за предметну инвестицију, издате у 2019.години (оригинал или оверена фотокопија);
 2. Рачун мора да гласи на подносиоца захтева;
 3. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава и извод,

оверени од стране банке;

 1. Отпремница и гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је у складу са посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице и гаранције (фотокопија);
 2. Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Александровац задржава право да од подносиоца предлога програма тражи допунску документацију којом се могу образложити поједине буџетске ставке (набавку опреме и/или остале трошкове) као и да одобри доделу средстава само за оне ставке за које се на основу приложене документације процени као оправдане и прихватљиве.
 3. Корисник бесповратних средстава по Конкурсу дужа је да сву документацију која је у вези са инвестицијом, чува најмање 5 година од дана исплате подстицаја.

           7.Корисник бесповратних средстава по Конкурсу за кога се утврди да није поступио у складу са одредбама Конкурса, корисник који је онемогућио контролу од стране општинске управе општине Александровац, достављањем нетачних података, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом, која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.

10. Начин достављања пријава

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на шалтеру у Услужном центру општинске управе општине Александровац сваког радог дана од 7,00 до 15,00 часова.

Такође прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, може се послати и препоручено поштом на адресу: Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац.

 

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за конкурс – За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у 2019. години на територији општине Александровац, “Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Александровац – не отварај!“ са пуним називом и адресом пошиљаоца  и контакт телефоном на полеђини коверте.

 

11. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац.

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде у 2019. години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs

 

НАПОМЕНА:

 

-Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

-Средства се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица, консултантске услуге, трошкове израде предлога пројекта и прикупљање докумената за пријаву на конкурс.

 

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:320-42-1/2019-06 Дана: 06.06.2019. године

 

 

                                   

                                 Обрадила                                                                                                    Начелник

                    Радица Џамић Старинац, дипл.инж                                                  Иван Новаковић, дипл.правник

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email