«

»

мај 16

Конкурс за доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде у 2018.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС “ број129/07, 83/14-др. Закони  101/16-др. Закон) и члана 62. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17), Одлуке о буџету општине Александровац за 2018.годину (“Службени лист општине Александровац“ број 11/2017), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-2099/2018/09 од 28. марта 2018.године и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Александровац за 2018.годину, број 020-112/2018-01 (“Службени лист општине Александровац“ бр. 5/18), начелник Општинске управе општине Александровац расписује

 

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга

у области пољопривреде у 2018.години на територији општине Александровац

 

                                                                                                      

1.Циљ и предмет конкурса

Општи циљ овог програма је системско унапређење квалитета живота у руралним срединама кроз равноправнију расподелу дохотка и повећање економских могућности као и њихов праведнији друштвени положај. Ова мера као приоритет има повећање конкурентности, али обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима удружења и задруге могу бити значајан актер.

Како су на територији општине Александровац присутна углавном мања пољопривредна газдинства са малим поседима и уситњеном производњом, то је и пласман робе  на тржиште веома отежан, процене су да пољопривредна газдинства која имају неки вид сарадње са удружењима и задругама имају већих могућности уз заједнички наступ на тржишту и већи пласман робе.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и земљорадничких задруга у 2018.години на територији општине Александровац.

 

 1. Висина и намена средстава

За реализацију ових подстицаја предвиђен је укупан износ од 3. 500 000,00 динара. Износ подстицаја по кориснику за удружења је максимално 100.000,00динара, а укупно опредељена средства за удружења су 500.000,00динара. Максималан износ подстицаја за земљорадничке задруге је 1.000 000,00 динара по кориснику, а укупна опредељена средства су 3.000 000,00 динара за земљорадничке задруге.

 

 1. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници сa територије општине Александровац и  са производњом на територији општине Александровац и то:

 

 -Удружења из области пољопривредне производње и друге асоцијације пољопривредних произвођача;

 -Групе индивидуалних регистрованих пољопривредних газдинстава које желе да формирају земљорадничку задругу;

– Постојеће земљорадничке задруге .

 1. Услови за учешће на конкурсу

             Право на коришћење бесповратних средстава имају земљорадничке задруге којe испуњавају следеће услове:

           

 1. 1. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Александровац и производњом на територији општине Александровац;
 2. 2. Подносилац пријаве мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре и бавити се делатношћу за коју конкурише. Задруге морају имати најмање пет задругара чланова задруге који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Удружења морају имати најмање 3 члана који су у складу са Правилником уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу;
 3. 3. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја (средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе или донаторских организација);
 4. 4. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи;
 5. Да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом у складу са Правилником и објављеним Конкурсом;
 6. Да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. Да им у року од једне године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 8. Да рачун подносиоца пријаве није у блокади у периоду од 1.јануара 2018. године;
 9. Да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.

 

 1. Временски оквир конкурса

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 05.11. 2018.године. Захтеви за доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде у 2018.години на територији општине Александровац, подносе се од 14. маја 2018.године до 28. септембра 2018.године

           

 1. Потребна документација којом се доказује

испуњеност услова за учешће на Конкурсу за ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

 

 1. Правилно попуњен пријавни формулар, печатиран и потписан – Образац пријаве;
 2. Образац предлога програма рада са финансијским планом;
 3. Извод из Агенције за привредне регистре;
 4. Оснивачки акт задруге (оригинал или оверена фотокопија);
 5. Годишњи финансијски извештаји за и 2017. годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) оверени од стране књиговође и законског заступника привредног субјекта;
 6. Пописна листа основних средстава на дандецембра 2017. године;
 7. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
 8. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је задруга измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања јавног позива;
 9. Писмена сагласност најмање 5 чланова задруге  да дају подршку пројекту за који задруга конкурише;
 10. Оригинал потврде надлежног органа да привредном субјекту у последњој години пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера забране обављања делатности – издата након објављивања конкурса;
 11. Потврда да рачун задруге није у блокади oдјануара 2018. године – издата након објављивања конкурса;
 12. Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над задругом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, издата након објављивања конкурса;
 13. Отворен посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор, за подстицајна средства из програма или поднет захтев за исти;
 14. Потписана и оверена изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење средстава.Образац 2
 15. Предрачун/и за планиранеинвестиције (да није издат пре 14.маја 2018.године)

 

Напомена: Услови из тачака, 5,6,7,8,10,11,12,14. важе само за постојеће задруге.

 

            Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

 1. Потребна документација којом се доказује

испуњеност услова за учешће на конкурсу за

УДРУЖЕЊА

 

 1. Образац пријаве на Конкурс са потписом и печатом подносиоца;
 2. Образац предлога програма рада удружења са финансијским планом;
 3. Решење из Агенције за привредне регистре;
 4. Фотокопија наменског динарског рачуна;
 5. Предрачун за предметну инвестицију издат у 2018.години;
 6. Изјава да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење средстава. Образац 2
 7. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је удружење измирило све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања јавног позива;
 8. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је удружење измирило све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
 9. Писмена сагласност најмање 3 члана удружења да дају подршку пројекту за који удружење конкурише

 

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

 

 1. Критеријуми селекције

 Критеријуми и начин бодовања за подносиоце захтева за задруге

                                                                                                               

                     Критеријум Начин бодовања Бодови
Укупан број бодова 140
Најмање три члана задруге су лица млађа од 40 година да/не 15/0
Најмање три члана задруге је жена да/не 15/0
Број чланова задруге                                 5 чланова              5
од 5 до 8 чланова 10
                          10 и више чланова 15
Најмање пет задругара је сертификовано за органску производњу и /или производи сировину или готов производ са географским пореклом да/не 10/0
Корисник има обезбеђено тржиште за пласман производа да/не 10/0
   Најмање пет чланова задруге има

      одговарајуће стручно знање

Искуство у производњи од најмање пет година 
– уписан у РПГ
5
Средња школа 10
Факултет 15
Пољопривредна газдинства најмање пет чланова задруге налазе се на подручју са отежаним условима рада да/не 10/0
Оцена одрживости инвестиције да/не 20/0
Досадашње коришћење средстава од: Локалне самоуправе, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донаторских организација Први пут 10
Други пут 5
Трећи пут 0
Корисник инвестиције је одустао од инвестције у претходном периоду   Једном -5
Два пута -10
Три пута -15
Пројекат програма подржава од 5-8 чланова задруге Да/не 10/0
Пројекат подржава преко 8 чланова задруге Да/не 20/0
Подносилац захтева има искуство у управљању пројектима Да/не 10/0

 

Критеријуми и начин бодовања за подносиоце захтева за удружења

  

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1. Пројекат (програм) подржава од 3-5 чланова удружења или др. организација да/не 10/0
2. Пројекат подржава преко 5 чланова да/не 20/0
3. Подносилац захтева има искуство у управљању пројектима да/не 10/0

 

 1. Обавезе корисника подстицаja

 

            Корисник коме буду одобрена средства, обавезује се да по завршетку активности предвиђене програмом, а најкасније до 1. децембра 2018.године Комисији поднесе Извештај одобрених средстава и достави следећу документацију:

 

 1. Рачуне за предметну инвестицију, издате у 2018.години (оригинал или оверена фотокопија);
 2. Рачун мора да гласи на подносиоца захтева;
 3. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то : потврда о преносу средстава и извод, оверени од стране банке;
 4. Отпремница и гаранција за набавку предметне инвестиције за коју је у складу са посебним прописима утврђена обавеза издавања отпремнице и гаранције (фотокопија);
 5. Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца предлога програма тражи допунску документацију којом се могу образложити поједине буџетске ставке (набавку опреме/или остале трошкове) као и да одобри доделу средстава само за оне ставке за које се на основу приложене документације процени као оправдане и прихватљиве.

 

 1. 10. Начин достављања пријава

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на шалтеру у Услужном центру општинске управе општине Александровац сваког радог дана од 7,00 до 15,00 часова.

Такође прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, може се послати и препоручено поштом на адресу: Општинска управа општине Александровац, Јаше Петровића 26, 37 230 Александровац.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за конкурс – За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде у 2018. години на територији општине Александровац , “ Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Александровац – не отварај!“ са пуним називом и адресом пошиљаоца  и контакт телефоном на полеђини коверте.

 

 1. 11. Контакт за додатне информације

 

Додатне информације можете добити путем телефона 037/3751-069 од 07,00 до 15,00 часова у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац.

 

Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели бесповратних средстава За доделу бесповратних средстава за успостављање и јачање удружења и задруга у области пољопривреде у 2018. години на територији општине Александровац могу се преузети лично у Одељењу за пољопривреду и рурални развој општине Александровац и са интернет адресе:   www.aleksandrovac.rs

НАПОМЕНА:

 

-Плаћање путем компензације и цесије неће бити признато.

-Средства се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица, консултантске услуге, трошкове израде предлога пројекта и прикупљање докумената за пријаву на конкурс.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Број: 320-15-1/2018-06  од 7. маја 2018. године

 

Образац 2 – Изјава

Образац – Пријаве

Образац – Предлог програма рада

Образац – Пријава за удружења

Образац – Пријава за задруге

Правилник

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email